Катедра "Икономика на природните ресурси"

Успешна защита на дисертационен труд

понеделник, 23 юли 2018 9:46

На 03.07.2018 г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС – София се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд на Юлия Христова - Пешева на тема „Зелените комуникации в корпоративния сектор в България, за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“.

 

Научно жури беше в състав:

 

доц. д-р Даниела Иванова – Председател

проф. д-р Иван Кънчев

проф. д.ик.н. Диана Георгиева

доц. д-р Георги Кондев

доц. д-р Елка Василева – Научен ръководител

 

Защитата премина при голям интерес и успешно представяне на докторанта. След проведеното обсъждане и гласуване научното жури присъди единодушно на Юлия Христова-Пешева образователната и научна степен „доктор” по научната специалност „Икономика и управление“ (Екоикономика).

Поздравления за Юлия и нейния научен ръководител доц. д-р Елка Василева!

Пожелаваме ви много професионални успехи и бъдещи научни постижения.

Галерия снимки от Успешна защита на дисертационен труд ...