Катедра "Икономика на природните ресурси"

Обновено: сряда, 28 април 2021 15:05

История

Катедра “Икономика на природните ресурси” е приемник и наследник на катедра по “Земеделска икономика” в създадения през 2021 г. Агрономически факултет в Софийския университет. Неин основател и пръв ръководител е известния български учен и общественик проф. Янаки Моллов.

През почти вековното си съществуване тя е едно от основните средища на изследователска и преподавателска дейност на няколко поколения научни работници в областта на аграрната икономика в състава на Софийския университет ”Климент Охридски”, “Висшия селскостопански институт”- гр. София, а от 1976 г. – във Висшия икономически институт, по-късно прераснал в Университет за национално и световно стопанство.

История и традиции

През последните четиридесет и пет години в състава на Университет за национално и световно стопанство в катедрата са осъществени значителен брой научни и приложни изследвания и са защитени повече от 200 докторски дисертации от граждани на държави от 4 континенти.

Възпитаници на катедрата са няколко хиляди български специалисти по аграрна икономика и екоикономика, които професионално са се реализирали на различни нива в държавната, областните и общинските администрации, в управлението на бизнес организации и неправителствени организации.

Академичен потенциал

Катедра “Икономика на природните ресурси” има в състава си 15 научни работници, от които 6 професори, 6 доценти и 3 главни асистенти. Един от професорите е доктор на икономическите науки, а останалите 14 преподаватели са с докторски степени по икономика.

Научните интереси и преподавателската дейност на катедрения колектив са в областта на аграрната икономика и маркетинг, аграрна политика, управление на земеделските стопанства, предприемачество, устойчиво развитие, развитие на селските райони, икономика на околната среда и природните ресурси, екология, екологична политика, екотуризъм и др. В тези направления са и международните, националните и университетски проекти, които се осъществяват през последните десетилетия, както и многобройните публикации в специализирани издания. Признание за високото ниво на изследователската дейност е присъствието на членове на колектива сред първите 25 български икономисти по публикации и цитирания според базите данни RePec/IDEAS.

Членове на катедрата са специализирали в престижни университети, академии и изследователски институти във Великобритания, САЩ, Япония, Германия, Франция, Русия, Гърция и др. Те успешно съчетават преподавателската и изследователската си дейност с консултантска и експертна. В различни периоди са участвали като съветници и експерти в държавни органи за управление, централни ръководства на национални съюзи и други неправителствени организации.

Активно е участието на преподаватели в управлението на УНСС и факултета. Членовете на катедрата проф.д-р Атанас Танов, проф.д.ик.н. Трифон Георгиев, доц.д-р Лачо Стефанов, проф.д-р Иван Грозев, проф.д.ик.н. Николай Николов, проф.д.ик.н. Пламен Мишев са избирани за заместник-ректори по научноизследователска дейност и международно сътрудничество, а част от тях са били и декани на Бизнес факултета.

Обучение

Колективът на катедрата осъществява обучение на специалисти, бакалаври и магистри в областта на аграрния бизнес и екоикономиката, като ежегодно се дипломират над 80 бакалаври и над 20 магистри.

През последните години в катедрата ежегодно се подготвят и 15 докторанти от България и други страни.