Катедра "Икономика на природните ресурси"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: петък, 03 февруари 2012 15:05

История

История и традиции

Катедра “Икономика на природните ресурси” е приемник и наследник на създадената през 1921 г. към Агрономическия факултет на Софийския университет катедра по “Земеделска икономика”. Неин основател и пръв ръководител е известния български учен и общественик проф. Янаки Моллов.

През повече от 80-годишния период на своето съществуване тя е едно от основните средища на изследователска и преподавателска дейност на няколко поколения научни работници в областта на аграрната икономика в състава на Софийския университет”Климент Охридски”, “Висшия селскостопански институт”-гр. София, а от 1976 г. – във Висшия икономически институт, по-късно прераснал в Университет за национално и световно стопанство.

В катедрата са осъществени значителен брой научни и приложни изследвания и са защитени повече от 200 докторски дисертации от граждани на държави от 4 континенти (Европа, Азия, Африка и Америка).

Възпитаници на катедрата са повече от няколко хиляди български специалисти по аграрна икономика, които професионално са се реализирали на различни нива в държавната и областните и общинските администрации, в управлението на фирми, земеделски кооперации, различни неправителствени организации и др.

Академичен потенциал

Катедра “Икономика на природните ресурси” има в състава си 16 научни работници, от които 3 професори, 12 доценти и 1 асистент. Професорите са доктори на икономическите науки, а останалите 13 преподаватели са с докторски степени по икономика и по селскостопански науки.

Научните интереси и преподавателската дейност на катедрения колектив е в областта на аграрната икономика и маркетинг, аграрна политика, управление на земеделските стопанства, предприемачество, борсова и тържищна търговия, устойчиво развитие, развитие на селските райони, технологии в растениевъдството, животновъдството, икономика на околната среда и природните ресурси, екология, екологична политика, екотуризъм и др.

Членове на катедрата са специализирали в престижни университети, академии и изследователски институти във Великобритания, САЩ, Япония, Германия, Франция, Русия, Гърция и др. и водят учебни курсове в други университети. Те успешно съчетават преподавателската и изследователската си дейност с консултантска и експертна. В различни периоди са участвали като съветници и експерти в Комисията по земеделие към Народното събрание, Президентството, Министерски съвет, Министерство на земеделието и горите, Министерство на околната среда и горите и други държавни органи на централно и регионално равнище.

Обучение

Колективът на катедрата осъществява обучение на специалисти, бакалаври и магистри в областта на аграрния бизнес и екоикономиката, като ежегодно се дипломират 50 бакалаври и над 20 магистри.

През последните години в катедрата се подготвят и 15 докторанти от България, Япония, Либия и Виетнам