Катедра "Икономика на природните ресурси"

Успешна защита на дисертационен труд

понеделник, 03 юли 2017 15:22

На 07. 06. 2017 г. от 12:00 часа в зала 2032А на УНСС – София се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд на Кристина Тодорова на тема „Управление на риска от наводнения чрез екосистемни услуги от земеделските стопанства“, за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“.

 Научно жури беше в състав:

 Проф. д.ик.н. Юлия Дойчинова

Проф. д-р Дарина Тидорова

проф. д.ик.н. Иван Кънчев

проф. д-р Илия Малинов

доц. д-р Зорница Стоянова – Научен ръководител

Защитата премина при голям интерес и успешно представяне на докторанта. След проведеното обсъждане и гласуване научното жури присъди единодушно на Кристина Стефанова Тодорова образователната и научна степен „доктор” по научната специалност „Икономика и управление“ (Екоикономика).

Поздравления за Кристина и нейния научен ръководител доц. д-р Зорница Стоянова!

Пожелаваме ви много професионални успехи и бъдещи научни постижения.

Галерия снимки от Успешна защита на дисертационен труд  ...