Катедра "Икономика на природните ресурси"

Успешна защита на дисертационен труд

понеделник, 03 юли 2017 15:09

На 21.06.2017 г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС – София се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд на Анелия Харадинова на тема „Прилагане на доброволни инструменти на екологичната политика в българските фирми“, за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“.

 

Научно жури беше в състав:

 

доц. д-р Елка Василева – Председател

доц. д-р Даниела Иванова – Научен ръководител

проф. д-р Дарина Тодорова

проф. д.ик.н. Диана Георгиева

доц. д-р Георги Кондев

Защитата премина при голям интерес и успешно представяне на докторанта. След проведеното обсъждане и гласуване научното жури присъди единодушно на Анелия Благоева Харадинова образователната и научна степен „доктор” по научната специалност „Икономика и управление“ (Екоикономика).

Поздравления за Анелия и нейния научен ръководител доц. д-р Даниела Иванова!

Пожелаваме ви много професионални успехи и бъдещи научни постижения.

Галерия снимки от Успешна защита на дисертационен труд  ...