Катедра "Икономика на природните ресурси"

Успешна защита на дисертационен труд

понеделник, 03 юли 2017 15:04

На 12. 06. 2017 г. от 10:00 часа в зала 2032А на УНСС – София се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд на Донка Радева на тема „Икономика на Новото Алтернативно Земеделие в България. Пермакултура“, за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“.

Обект на изследване бе новото алтернативно земеделие в България, в частност пермакултурата. Терминът “пермакултура” е използван в контекста на устойчиво земеделие и система за дизайн, с основен фокус производството на екологична храна в диверсифицирани системи. Обектът на труда е обособен отделно с цел отличаването му от конвенционалното, както и от отдавна съществуващото алтернативно земеделие. Новото алтернативно земеделие възниква не поради административни стимули или принуда, а в резултат на естествени обществени процеси.

 Представеният дисертационен труд получи висока оценка от научното жури в състав:

 Доц. д-р Димитър Терзиев - научен ръководител и председател на журито

Проф. д-р Храбрин Башев

Доц. д-р Мария Пенева

Доц. д-р Божидар Иванов

Доц. д-р Минко Георгиев

В заключение членовете на Научното жури взеха решение с пълно мнозинство за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по научната специалност „Икономика и управление“ (Екоикономика) на Донка Славова Радева.

Поздравления за Донка и нейния научен ръководител доц. д-р Димитър Терзиев!

Пожелаваме ви много професионални успехи и следващи научни постижения.

Галерия снимки от Успешна защита на дисертационен труд  ...