Катедра "Икономика на природните ресурси"

Успешна защита на дисертационен труд

понеделник, 03 юли 2017 15:01

На 08. 06. 2017 г. от 13:00 часа в зала 2032А на УНСС – София се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд на Емилия Кулинска на тема „Енергийно ефективно поведение на домакинствата“, за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“.

Научно жури беше в състав:

доц. д-р Даниела Иванова – Председател

доц. д-р Елка Василева – Научен ръководител

проф. д.ик.н. Иван Кънчев

проф. д-р Лина Анастасова

доц. д-р Събка Пашова

На защитата, която премина на високо научно и професионално ниво,  присъстваха представители на академичните среди, неправителствени организации, докторанти и гости.  

След успешно представяне на публичната защита Научното жури взе решение с пълно мнозинство за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по научната специалност „Икономика и управление“ (Екоикономика) на Емилия Сашова Кулинска.

Поздравления за Емилия и нейния научен ръководител доц. д-р Елка Василева!

Пожелаваме ви много професионални успехи и още много научни постижения.

Галерия снимки от Успешна защита на дисертационен труд  ...