Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

Студенти на УНСС с научни публикации по проекта „Студентски практики – фаза 2“

вторник, 09 февруари 2021 10:34

Студенти на УНСС публикуваха научни статии в списание „STEM в България, Европа и света“ по време на участието си в проекта „Студентски практики – фаза 2“. Под ръководството на своя бизнес ментор доц. д-р Милена Крумова, основател и управител на фирма ЕдуТехФлаг ЕООД, студентите Цветан Солаков от специалност „Маркетинг“, Елена Херувимова и Георги Костов от специалност „Маркетинг“ със специализация „Рекламен мениджмънт“ проучиха дигиталните практики на над 500 училища в България.

Снимка: ЕдуТехФлаг


Като стажант по „Дигитални ресурси, маркетинг анализи и данни“ в ЕдуТехФлаг, Цветан Солаков публикува статия на тема „Разработване на модел за анализ и оценка на дигиталното представяне на училището“. В статията е представена авторска методология за анализ, изготвена на база предходни проучвания по проблема, изведени са основни платформи за изграждане и поддръжка на уебсайт, установена е степента на свързаност на училищните уебсайтове със социални медии и други мултимедийни платформи, измерена е скоростта на отваряне на сайта, оценен е обхватът на неговото съдържанието и функционалност. Обект на наблюдение и анализ са 92 учебни заведения от област Велико Търново.

Цветан Солаков


Елена Херувимова и Георги Костов, в рамките на стажантската програма по „Дигитални ресурси, маркетинг анализи и данни“ в ЕдуТехФлаг, подготвиха и публикуваха статия на тема „Анализ и оценка на маркетинга чрез социални медии в училищата“. В статията е обосновано значението на маркетинга чрез социални медии за повишаване на мотивацията към образователните практики, представени са основните елементи на съдържанието в социалните медии, описани са различни технологични продукти за управление и анализ на социалните медии, изведени са ключови индикатори за оценка и е разработен модел за анализ на маркетинга чрез социални медии. Обект на наблюдение в емпиричното проучване са 424 училища от шест области в България.

Елена Херувимова

Георги Костов

През пролетта на 2021 година предстои студентите на УНСС да вземат участие в първата конференция в България „STEM Образование и иновации“, организирана от Европейски институт за технологии, образование и дигитализация (EITED) с проектиране и логистика от ЕдуТехФлаг.

Учебните практики бяха реализирани по проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН „Студентски практики – фаза 2”, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз. Академични наставници на студентите от УНСС бяха гл. ас. д-р Борислава Стоименова и гл. ас. д-р Калин Крумов от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“.


                 

      

https://praktiki.mon.bg/

Галерия снимки от Студенти на УНСС с научни публикации по проекта „Студентски практики – фаза 2“ ...