Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

Защита на албански докторант, обучаван по програма на Катедра „Маркетинг и стратегическо планиране” на английски език

петък, 05 февруари 2021 14:31

На 29.01.2021 се проведе защита на дисертационния труд Consumer Preferences for Food Products (The Case of Olive Oil in Albania) на Morena Boja за присъждане на образователната и научната степен „доктор“. Защитата се проведе в хибриден формат като проф. д-р Христо Катранджиев, доц. д-р Кристиян Постаджиян и докторантката бяха в зала "Научни съвети" , а част от състава на Научното жури в лицето на проф. д.ик.н. Божидар Хаджиев, доц. д-р Красимир Маринов и доц. д-р Стефан Серезлиев.

Morena Boja с научния си ръководител проф. д-р Христо Катранджиев 

Morena Boja е от гр. Дуръс, Албания (Durres, Albania). Висшето си образование завършва в Селскостопанския университет на Тирана (Agricultural University of Tirana), Факултет по икономика и агробизнес (Faculty of Economy and Agro Business). Бакалавърската й степен е по „Икономика и селскостопански политики“ (Economy and Agricultural Policies), а магистърската – по „Икономика и развитие на селските райони“ (Economy and Rural Development Policies). Дисертантът владее албански, английски и италиански езици.

Докторантката след защитата

Професионалната биография на Морена Боя включва работа в няколко различни финансови институции на позиции, свързани с персонално банкиране и анализ на кредитополучатели. Сред заеманите до момента академични длъжности ще посоча работата на докторанта като преподавател в Средиземноморския университет на Албания, гр. Тирана (Mediterranean University of Albania, Tirana) по дисциплините Мениджмънт, Маркетинг, Човешки ресурси, Етика и бизнес комуникация (Management, Marketing, Human Resources, Ethics and Business Communication).

По време на защитата

Галерия снимки от Защита на албански докторант, обучаван по програма на Катедра „Маркетинг и страт ...