Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

Успешна защита на докторант на катедрата

понеделник, 28 март 2022 13:56

На 22.03.2022 г. Янко Янков, докторант към катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“, успешно защити дисертационен труд на тема „Въздействие на регулациите върху маркетинговите практики във финансовите институции“.

 

msp_eeaa4_YY Zashtita Za saita.jpg

Представяне на дисертационния труд

 

Янко Янков е роден в гр. София, като висшето си образование завършва в Университета Есекс (University of Essex), гр. Колчестър, Великобритания, по специалност „Икономика“ (BA „Economics“). През 2017 г. получава своята магистърска степен в Университет за национално и световно стопанство, по специалност „Бизнес администрация“. От 2018 г. се обучава и провежда изследователска работа като редовен докторант към катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ на УНСС по специалност „Маркетинг“. Докторантът владее свободно английски, френски и испански език.

От април 2013 г. Янко Янков работи на различни позиции в структурата на Райфайзенбанк България, като започва от Стажант „Малки предприятия“ и понастоящем заема длъжността Началник отдел „Ежедневно банкиране - малки предприятия“ в банката. Натрупаният практически опит, от почти 10 години в банката, позволи на докторанта да обогати своя дисертационен труд, допринесе за високата му мотивация и постигнатите резултати. Научно-приложните приноси на докторанта вече са внедрени във взаимодействието на банката с нейните клиенти.

 

msp_eeaa4_YY Nauchno Guri.jpeg

доц. д-р Християн Танушев (научен ръководител), д-р Янко Янков,  проф. д-р Лина Анастасова (член на Научното жури) и проф. д-р Веселин Благоев (член на Научното жури)

 

Колективът на катедрата му пожелава бъдещи професионални и творчески успехи!

 

Галерия снимки от Успешна защита на докторант на катедрата ...