Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

Защита на гръцки докторант, обучаван по програма на УНСС на английски език

петък, 27 януари 2017 16:00

В зала „Научни съвети“ се проведе защита на дисертационния труд „Сегментиране на пазара в Гърция на основа на етично потребление“ на Антония Делиставрус за присъждане на образователната и научната степен „доктор“. На защитата присъстваха доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, и проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност.

В зала "Научни съвети"

Научен ръководител на Антония Делиставрус и председател на  научното жури за присъждане на ОНС „доктор“ бе проф. д-р Христо Катранджиев, зам.-декан на факултет „Управление и администрация“ и зам.-ръководител на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“. В състава на петчленното жури бяха и проф. д-р Галина Младенова от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“, доц. д-р Маруся Смокова от СА „Димитър Ценов“ – Свищов, проф. д-р Лина Анастасова от Бургаския свободен университет и проф. Ирене Тиликидо от ATEI Thessaloniki, Гърция.

Проф. Катранджиев и докторант Антония Делиставрус

Проф. Катранджиев и докторант Антония Делиставрус

Проф. Катранджиев представи докторант Антония Делиставрус, младши преподавател във факултет „Маркетинг“ на  Технологичния образователен институт „Александър“ в Солун,  обучавала се по докторантска програма на УНСС изцяло на английски език. Той подчерта, че научните интереси на докторанта са в областта на маркетинговите изследвания, приложния маркетинг, маркетинг стратегиите,  както и етичното потребление и екологичното потребителско поведение. Изследователската дейност на Делиставрус е фокусирана върху редица съвременни маркетингови проблеми.

Научният ръководител на докторанта представи и членовете на научното жури.

Присъстващите на защитата доц. Славова и проф Гоев (на преден план)

Присъстващите на защитата доц. Славова и проф Гоев (на преден план)

В презентацията на дисертационния си труд Антония Делиставрус очерта различните аспекти  на потребителското поведение от гледна точка на етичния маркетинг,  разгледа етичното потребление и профила на етичните потребители,  както и сегментацията на пазара в Гърция.

Проф. Ирене Тиликидо даде висока оценка на докторанта като изрази удовлетворението си от нейното представяне, структурирането на работата и разгледаната тематика. Положителна оценка за научната работа на Делиставрус бе дадена и от останалите членове на научното жури.


Галерия снимки от Защита на гръцки докторант, обучаван по програма на УНСС на английски език ...