Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

10 ЮНИ ОТ 20:00 ЧАСА: КОНСУЛТАЦИОННА СРЕЩА В MICROSOFT TEAMS ОТНОСНО УСЛОВНИТЕ ИЗПИТИ ПРИ ДОЦ. КИРАНЧЕВ

неделя, 07 юни 2020 12:34 /
Начало:
сряда, 10 юни 2020 20:00
Край:
сряда, 10 юни 2020 21:00
Място:
Онлайн
Подробности:

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

НА 10 ЮНИ 2020 ОТ 20:00 ЧАСА В MICROSOFT TEAMS ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ КОНСУЛТАЦИОННА СРЕЩА ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯТА И ИЗИСКВАНИЯТА ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛОВНИТЕ ИЗПИТИ ПРИ ДОЦ. КИРАНЧЕВ, А ИМЕННО:

1.Изследване на операциите

2.Моделиране в маркетинга

3.Фирмени анализи и прогнози

Линк към събитието: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTU3YmIzODctM2Q0ZS00MGNjLTkxODAtMGJjNzAxY2NlNGJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ebc7c086-c350-4453-911a-3b740f8d6dad%22%2c%22Oid%22%3a%2233ef28f0-99c7-4738-bc8b-4d9b0ad99aa8%22%7d