Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

10.07.2020 ОТ 12 ЧАСА: ОНЛАЙН ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ - ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

сряда, 03 юни 2020 11:33 /
Начало:
петък, 10 юли 2020 12:00
Край:
петък, 10 юли 2020 18:00
Място:
Онлайн
Подробности:

ОНЛАЙН ЗАЩИТА

НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

за специалности:

1.МАРКЕТИНГ

2.МАРКЕТИНГ със специализация “Рекламен мениджмънт"

 

Линк към събитието (Microsoft Teams):

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2fl%2fmeetup-join%2f19%3ameeting_ZDg1M2RmYmQtNTE5Zi00OTIxLTkwZTMtMDBkZmRjZTZlYmZm%40thread.v2%2f0%3fcontext%3d%257b%2522Tid%2522%253a%2522ebc7c086-c350-4453-911a-3b740f8d6dad%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252233ef28f0-99c7-4738-bc8b-4d9b0ad99aa8%2522%257d%26anon%3dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=1fed81fc-5149-438f-9d67-ac79012dcd87&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
ИНСТРУКЦИИ ЗА ОНЛАЙН ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ:

 

 1. Включване на камерата – защитаващият през цялото време на защитата трябва да бъде в кадър.
 2. Защитата започва с устно представяне (без презентация) на дипломната работа в рамките на 5-10 мин. Накратко трябва да се представят актуалността на темата, целта на дипломното изследване, задачите, които са изпълнени, обект и предмет на изследване, изследователските методи, тезата (която се доказва в изследването), структурата на дипломната работа (по глави) и др.
 3. Прочита се рецензията от член Председателя на изпитната комисия (дипломантите ще  получат рецензиите си преди защитата по имейл).
 4. Дипломантът отговаря устно на въпросите в рецензията.
 5. Дискусия и допълнителни въпроси към дипломанта от членовете на изпитната комисия и от други присъстващи (при желание от тяхна страна).
 6. След като всички студенти минат през процедурата по защита, членовете на изпитната комисия и ще обявят оценките в онлайн срещата. Това ще стане около 10 мин. след като последният студент е приключил със защитата.
 7. Оценките се нанасят онлайн и не е необходимо представяне на студентска книжка (освен ако студентът изрично не настоява оценката да бъде вписана и в студентската книжка).

УСПЕШНО ДИПЛОМИРАНЕ!

 • До 29.06.2020 г. (включително) – предаване на магистърските тези на файл (PDF формат) на имейл dmag3@unwe.bg (д-р Женет Каравасилева). Файлът с магистърската теза трябва да бъде озаглавен както следва: ф.номер_име_специалност_продължителност на обучение (пример: 1821539_Силвена Георгиева_Рекламен мениджмънт_2 сем).
 • 30.06.2020 – 8.07.2020 (включително) – подписване на лични данни в приемното време на ЦДО София (9:00 часа -15:00 часа). При подаването на личните данни дипломантите трябва да представят 2 бр. снимки български паспортен формат. При влизане в сградата на УНСС задължително се носят защитни маски!
 • До 8.07.2020 (включително) дипломантите ще получат рецензиите на имейлите си.
 • На 10.07.2020 от 12 часа ще се проведе онлайн защита на магистърските тези в MS Teams. До една седмица преди защитата всички дипломанти ще получат линк за присъединяване към онлайн защитата на имейлите си.
 • При въпроси относно организацията на онлайн защитата, моля отправяйте своите запитвания на имейл dmag3@unwe.bg.