Катедра "Медии и обществени комуникации"

Аудиовизуалният център ще представи резултати от изследване на икономиката на културните индустрии на 25 октомври

вторник, 04 октомври 2022 13:10

Университетът за национално и световно стопанство – Център за аудиовизуална политика и медийни изследвания и Катедра “Медии и обществени комуникации“, Ви канят на 25 октомври 2022 г., 10.00 ч. в Голяма конферентна зала на УНСС, на представяне на новите резултатите от съвместно изследване на Обсерватория по икономика на културата със Столична община - ИКОНОМИЧЕСКИ ПРИНОС НА ИЗКУСТВАТА, КУЛТУРНИТЕ И ТВОРЧЕСКИ ИНДУСТРИИ, КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО И КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ ЗА ПЕРИОДА 2008-2020 Г. Изследването е основа за създаването на ефективна и ефикасна културна политика на национално и общинско ниво. Ще бъдат представени данни за въздействието на COVID-19 в икономически аспект.  Данните от изследването са приложени и в най-големият проект с българско участие в областта на културните и творчески индустрии CICERONE по програмата ХОРИЗОНТ 2020 на Европейската комисия.

В България -  културните и творчески индустрии създават сериозен икономически резултат. През последното десетилетие те си извоюваха признание за специфично икономическо поле с голяма динамика, със социални измерения създаващи партньорски мрежи между обществения сектор и частния бизнес. Културните и творчески индустрии са катализатор за развитие на нови технологии и иновации в културния и индустриален сектор, неделима част са от образованието и модерните регионални и градски политики. Kултурните и творчески индустрии реализират икономически принос в БВП от 5,7%, над 104 000 заети/ повече от 80 000 заети са в частни и неправителствени организации/, повече от 24 000 организации.

Данните от изследването  очертават София като национален център на културните и творчески индустрии (КТИ). Анализирани сa основни показатели за икономическата значимост на медиите – добавена стойност по факторни разходи, заети, наети, оборот, брой предприятия, преки чуждестранни инвестиции. В изследването е използвана методологията на ЕВРОСТАТ, чрез системата от кодове на NACE, COICOP, NUTS. Данните са съпоставими в сравнителен анализ със страните – членки на ЕС.

Резултатите от предходните години на проекта станаха и съществена част от Културната стратегия на град София („София-творческа столица“).

През 2014 г. данните от изследването  в частта за филмовата индустрия – станаха основа за получаване на титлата – София – творчески град на киното в мрежата на ЮНЕСКО и разработване на първата стратегия за българската филмова индустрия «София –град на киното».

Данните от изследването се използват и за създаване на политики и инструменти за тяхното осъществяване в новата пост- COVID реалност. Ще бъдат представени конкретни предложения в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен аспект, които преформулират ролята на държавата и пазара за устойчивото развитие на изкуствата, културните и творчески индустрии, културното наследство и културния туризъм в една нова реалност.

Представянето на изследването „ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРИНОС НА ИЗКУСТВАТА, КУЛТУРНИТЕ И ТВОРЧЕСКИ ИНДУСТРИИ, КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО И КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ ЗА ПЕРИОДА 2008-2020 г.“ е част от София  - творчески град на киното на ЮНЕСКО и се осъществява в изпълнение на стратегията на Столична община  - София – творчески град на киното.

Галерия снимки от Аудиовизуалният център ще представи резултати от изследване на икономиката на ку ...