Катедра "Медии и обществени комуникации"

Позиция относно предлаганите промени в ЗРАС

вторник, 17 май 2022 16:16

Катедра "Медии и обществени комуникации" се присъединява към изготвеното от Факултета по журналистика и масова комуникация към СУ "Св. Климент Охридски" становище относно Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България (на публично обсъждане от 28.04.2022 до 30.05.2022 г.) и Проект на Решение на Министерския съвет за определяне на критерии, показатели и методика за атестиране на академичния състав в държавните висши училища (на публично обсъждане от 28.04.2022 до 30.05.2022 г.)

„Отварянето“ на българската наука към света – с акцент върху публикациите на английски език, не може да бъде за сметка на изследванията на динамичната и проблематична публична среда у нас, която често остава извън сферата на глобален интерес;

Унифицирането на наукометричните показатели при направленията от областта на природните и социални науки е в ущърб на вторите и трябва да бъдат изведени алтернативи за тяхното усъвършенстване и развитие;

Неглижирането на българската научна периодика и академичен живот в областта на социалните науки ще допринесе за „обезкървяването“ им. И – вместо в стимул – може да се превърне в „спирачка“;

Преосмислянето на приоритетите в науката и образованието изисква инвестиции и време за адаптация и не бива да се прави „на пожар“.

С пълния текст на становището можете да се запознаете ТУК

Галерия снимки от Позиция относно предлаганите промени в ЗРАС ...