Катедра "Математика"

Обновено: четвъртък, 21 януари 2021 12:34

За катедрата

Катедра “Математика” е създадена през 1963 г. Първоначално катедрата е имала петима преподаватели и ръководител на катедрата е бил проф. Здравко Сугарев. В годините последователно ръководители на катедрата са били доц. д-р Иван Киркоров (1976-1990 г.), доц. д-р Себастиян Каменаров (1991-1994 г.), доц. д-р Добромир Тодоров (1995-2008 г.), проф. д. м. н. Николай Божинов (2009-2016). Настоящият ръководител на катедрата от 2016 г. е доц. д-р Мая Микренска.

През годините на своето съществуване катедрата е извършвала обучението по математика на всички студенти от Университета. В различни периоди са четени и други математически курсове пред студентите от различни специалности, като: Висша математика І и ІІ част, Теория на вероятностите, Линейна алгебра и математическо програмиране, Финансова математика, Застрахователна математика. Катедрата изцяло е покривала всички математически курсове на специалност “Информатика” като: Дискретна математика, Математически анализ І и ІІ част, Линейна алгебра и аналитична геометрия, Алгебра, Числени методи, Изследване на операциите, Диференциални уравнения, както и дисциплината “Кодиране на информацията” за специалност “Икономика на съобщенията”.

Катедрата осигурява методическото ръководство на студентите, участващи в математическите олимпиади между висшите училища. Студентите от УНСС са се класирали в първите места.

Понастоящем катедрата наброява 7 преподаватели - 4 хабилитирани  и 3 нехабилитирани, които четат курсове по дисциплините “Математика І и ІІ част”, “Математика”, “Количествени методи” и “Математика І и ІІ част с преподаване на английски език” пред студентите от всички направления. Научните интереси на академичния състав на катедрата са в следните основни научни обласки: Математически анализ, Теория на вероятностите и комбинаторен анализ, Математическо моделиране и оптимизация .