Катедра "Математика"

Обновено: сряда, 04 юли 2018 13:07

Обучение

 

ОКС Бакалавър, редовна форма на обучение

Професионално направление

Дисциплина

Забележка

Икономика

Математика първа част

задължителна дисциплина

Математика втора част

задължителна дисциплина

Социология, антропология и науки за културата

Математика първа част

задължителна дисциплина

Математика втора част

задължителна дисциплина

Икономика с преподаване на английски език

MATHEMATICS, Part  I

задължителна дисциплина

MATHEMATICS, Part  ІI

задължителна дисциплина

Политически науки

Математика

избираема дисциплина

Администрация и управление

MATHEMATICS, Part  I

задължителна дисциплина

MATHEMATICS, Part  ІI

задължителна дисциплина

Математика

избираема дисциплина

Количествени методи

избираема дисциплина

 

ОКС Бакалавър, дистанционна  форма на обучение

Професионално направление

Дисциплина

Забележка

Икономика

Математика първа част

задължителна дисциплина

Математика втора част

задължителна дисциплина

Администрация и управление

Математика

избираема дисциплина

Количествени методи

избираема дисциплина

 

ОКС Магистър, редовна форма на обучение

Специалност

Дисциплина

Забележка

Маркетингспециализация Рекламен мениджмънт

Математика

задължителна дисциплина

Международни икономически отношения

Математика

задължителна дисциплина

Финансиспециализация Публични финанси

Математика

задължителна дисциплина

Финанси

Математика

избираема дисциплина

 

ОКС Магистър, дистанционна форма на обучение

Специалност

Дисциплина

Забележка

Маркетингспециализация Рекламен мениджмънт

Математика

задължителна дисциплина

Международни икономически отношения

Математика

задължителна дисциплина

Финансиспециализация Публични финанси

Математика

задължителна дисциплина