Катедра "Математика"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: четвъртък, 19 октомври 2017 10:09

Програма

СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНА ПРОГРАМА
SYLLABUS

Учебна дисциплина

Course

Математика  I  част

Mathematics, Part І

 

1.

БЕЗКРАЙНИ ЧИСЛОВИ РЕДИЦИ. ЕЛЕМЕНТАРНИ ПРИМЕРИ ОТ ФИНАНСОВАТА МАТЕМАТИКА.

INFINITE SEQUENCES. ELEMENTARY EXAMPLES OF FINANTIAL MATHEMATICS.

2.

ОБЩО ПОНЯТИЕ ЗА ФУНКЦИЯ НА ЕДНА РЕАЛНА ПРОМЕНЛИВА. ПРИМЕРИ НА ФУНКЦИИ, ОПИСВАЩИ ЗАВИСИМОСТИ В ИКОНОМИКАТА.

GENERAL CONCEPT OF FUNCTION OF ONE REAL VARIABLE. EXAMPLES OF FUNCTIONS IN ECONOMICS.

3.

ЛИНЕЙНА ФУНКЦИЯ. УРАВНЕНИЯ НА ПРАВА В РАВНИНАТА. МАТЕМАТИЧЕСКА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ЛИНЕЙНИ ЗАВИСИМОСТИ В ИКОНОМИКАТА.

LINEAR FUNCTION. EQUATIONS OF A STRAIGHT LINE. MATHEMATICAL INTERPRETATION OF LINEAR RELATIONSHIPS IN ECONOMICS.

4.

ПРИМЕРИ ЗА МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛИ В ИКОНОМИКАТА.

EXAMPLES OF MATHEMATICAL MODELS IN ECONOMICS.

5.

ГРАНИЦА НА ФУНКЦИЯ НА ЕДНА РЕАЛНА ПРОМЕНЛИВА.

LIMIT OF A FUNCTION OF ONE REAL VARIABLE.

6.

НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА ФУНКЦИЯ НА ЕДНА РЕАЛНА ПРОМЕНЛИВА.

CONTINUITY OF A FUNCTION OF ONE REAL VARIABLE.

7.

ПРОИЗВОДНА НА ФУНКЦИЯ НА ЕДНА РЕАЛНА ПРОМЕНЛИВА.

DERIVATIVE OF A FUNCTION OF ONE REAL VARIABLE

8.

ПРИЛОЖЕНИЯ НА ДИФЕРЕНЦИАЛНОТО СМЯТАНЕ: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФУНКЦИИ; ЕДНОМЕРНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛИ В ИКОНОМИКАТА.

APPLICATIONS OF DIFFERENTIAL CALCULUS: STUDY OF FUNCTIONS; ONE-DIMENSIONAL MATHEMATICAL MODELS IN ECONOMICS.

9.

ФУНКЦИИ НА ДВЕ И ПОВЕЧЕ РЕАЛНИ ПРОМЕНЛИВИ. ПРИЛОЖЕНИЯ В ИКОНОМИКАТА.

FUNCTIONS OF TWO OR MORE VARIABLES. APPLICATIONS IN ECONOMICS.

10.

НЕОПРЕДЕЛЕН ИНТЕГРАЛ.

INDEFINITE INTEGRAL.

11.

ОПРЕДЕЛЕН ИНТЕГРАЛ. ПРИЛОЖЕНИЯ НА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕГРАЛ.

DEFINITE INTEGRAL. APPLICATIONS OF DEFINITE INTEGRAL.

12.

ВЪВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЯТА НА ОБИКНОВЕНИТЕ ДИФЕРЕНЦИАЛНИ УРАВНЕНИЯ.

INTRODUCTION TO ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS.

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНА ПРОГРАМА
SYLLABUS

Учебна дисциплина

Course

Математика  II  част

Mathematics, Part ІI

 

1.

МАТРИЧНА АЛГЕБРА.

MATRIX ALGEBRA.

2.

ДЕТЕРМИНАНТИ . ОБРАТНА МАТРИЦА.

DETERMINANTS. INVERSE MATRIX.

3.

МЕТОД НА ГАУС - ЖОРДАН ЗА НАМИРАНЕ НА ОБРАТНА МАТРИЦА И РЕШАВАНЕ НА МАТРИЧНИ УРАВНЕНИЯ.

GAUSS JORDAN METHOD OF FINDING INVERSE MATRIX AND SOLUTION OF MATRIX EQUATIONS.

4.

СИСТЕМИ ЛИНЕЙНИ АЛГЕБРИЧНИ УРАВНЕНИЯ. ОБЩ МЕТОД НА ГАУС.

SYSTEM OF LINEAR ALGEBRAIC EQUATIONS. GAUSS ELIMINATION METHOD.

5.

МАТРИЧНИ МОДЕЛИ В ИКОНOMИЧЕСКАТА НАУКА.

MATRIX MODELS IN ECONOMICS.

6.

ЛИНЕЙНО ОПТИМИРАНЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ИКОНОМИЧЕСКИ МОДЕЛИ.

LINEAR PROGRAMMING AND APPLICATION TO ECONOMICS MODELS.

7.

ГРАФИЧЕН МЕТОД ЗА  РЕШАВАНЕ НА ЗАДАЧАТА НА ЛИНЕЙНОТО ОПТИМИРАНЕ  В ДВУМЕРНИЯ СЛУЧАЙ.

GRAPHICAL METHOD OF LINEAR PROGRAMMING.

8.

ДВОЙСТВЕНОСТ В ЛИНЕЙНОТО ОПТИМИРАНЕ

DUALITY IN LINEAR PROGRAMMING.

9.

ТРАНСПОРТНА ЗАДАЧА

TRANSPORTATION PROBLEM

10.

КОМБИНАТОРИКА

COMBINATORICS

11.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ В ТЕОРИЯТА НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ.

BASIC CONCEPTS IN PROBABILITY THEORY.

12.

УСЛОВНА ВЕРОЯТНОСТ. ТЕОРЕМИ ЗА СЪБИРАНЕ И УМНОЖЕНИЕ НА ВЕРОЯТНОСТИ. ФОРМУЛА ЗА ПЪЛНАТА ВЕРОЯТНОСТ. ФОРМУЛА НА БЕЙС.

CONDITIONAL PROBABILITY. ADDITION AND MULTIPLICATION THEOREMS OF PROBABILITY. FORMULA OF TOTAL PROBABILITY. BAYES' RULE.

13.

МНОГОКРАТНИ ОПИТИ. СХЕМА НА БЕРНУЛИ. СХЕМА  “БЕЗ ВРЪЩАНЕ” И ХИПЕРГЕОМЕТРИЧНА ФОРМУЛА.

BERNOULLI TRIALS. MODEL”WITHOUT REPLACEMENT”-FORMULA

14.

ДИСКРЕТНИ СЛУЧАЙНИ ВЕЛИЧИНИ И ДИСКРЕТНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ.

DISCRETE RANDOM VARIABLES AND PROBABILITY DISTRIBUTIONS.

15.

НЕПРЕКЪСНАТИ СЛУЧАЙНИ ВЕЛИЧИНИ И НЕПРЕКЪСНАТИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ.

CONTINUOUS RANDOM VARIABLES AND CONTINUOUS DISTRIBUTIONS

 

 

 

 

 

Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Математика 1.docx - 18 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Математика 2.docx - 18 KB