Катедра "Управление"

Обновено: вторник, 26 януари 2021 12:12

История

Катедрата е създадена през 1966 г. под името “Стопанско управление и машинна обработка на информацията”. Това е най-старата катедра по стопанско управление в страната. През 1972 г. е преименувана на “Теория на управлението и моделиране на стопански системи” за преподаване на учебните дисциплини “Теория на управлението” и “Управление на народното стопанство” на всички икономически специалности в УНСС. От 1991 г. катедра “Управление” е съставна част на факултет “Управление и информатика” и е водеща катедра на специалностите от бакалавърска и магистърска степен:

 • Стопанско управление
 • Бизнес администрация

“Бизнес администрация” е една от новите специалности в УНСС, утвърдена с решение на Академичния съвет от ноември 2005 г., и е пряк наследник на специалност “Стопанско управление”. Тя е етап от процеса по уеднаквяване на стандартите и специалностите с тези, възприети в страните от ЕС.

Цел на обучението на студентите по “Бизнес администрация” в бакалавърска степен е да подготви висококвалифицирани специалисти по  управление чрез придобиване на фундаментални знания и практико-приложни умения.

Основни задачи на обучението на студентите са:

 • да се подготвят специалисти със знания за същността на социалните и икономическите явления и процеси;
 • да се изградят умения за тяхната оценка и анализ;
 • да се изградят компетентности за вземане на рационални решения на оперативно и средно управленско равнище.

Целите се постигат чрез учебно съдържание, което отговаря на високи изисквания:

 • изучаване на фундаментални икономически, управленски, социално-правни и методологически дисциплини;
 • прагматично насочени специализиращи учебни курсове и модули от задължителни и избираеми дисциплини.

В рамките на учебния план студентите от бакалавърска степен изучават дисциплините:

 • Управление на малкия бизнес
 • Управление на човешките ресурси
 • Управление на комуникациите и връзки с обществеността
 • Управление на предприятието
 • Стратегическо управление
 • Управление на операциите
 • Управленска политика
 • Управление на промените
 • Моделиране и прогнозиране в управлението
 • Системи за управленски контрол
 • Управление на екологосъобразни дейности
 • Управление на качеството
 • Управленски решения и риск
 • Количествени методи в управлението
 • Бюджетно управление на предприятието
 • Управление на разходите за стопанска дейност
 • Управление на иновациите и инвестициите
 • Анализ на ценни книжа
 • Финансови пазари и инструменти
 • Делови игри в управлението
 • Маркетингови изследвания
 • Финансов анализ
 • Евристични методи в управлението

Катедра “Управление” осъществява обучение в магистърска степен по “Бизнес администрация” и съответни специализации за бакалаври завършили:

 • икономически специалности - със срок на обучение 1,5 г.;
 • неикономически бакалавърски специалности със срок на обучение 2 г.;
 • специалност “Стопанско управление” или “Бизнес администрация” - срок на обучение 1 г.

Учебното съдържание на магистърската степен е структурирано в учебен план, отчитащ необходимостта от компетентни специалисти и експерти за работа на всички нива и сфери на управлението в предприятията.

Цел на обучението е да се подготвят специалисти със задълбочени познания, методологически и прогностични способности и компетенции за вземане на решения на високо управленско равнище чрез надграждане на знания за спецификата на стопанските области, бизнеса и обществото, както и за корпоративните стратегии и политики.

Магистърската програма по “Бизнес администрация” дава възможност за придобиване на магистърска степен по базовата специалност, както и на специализации по “ Бизнес комуникации”, “Управление на качеството и околната среда” и “Здравен мениджмънт”.

Академичният състав на катедрата включва осем хабилитирани и шест нехабилитирани преподаватели, от които единадесет доктори по “Социално управление”.

Катедра “Управление” осигурява обучението по дисциплината “Основи на управлението” за всички специалности в УНСС.