Катедра "Управление"

Обновено: четвъртък, 20 май 2021 18:06

Специалност Мениджмънт и администрация

Специалност Мениджмънт и администрация
  

ОБЩА  ИНФОРМАЦИЯ

Наименование на специалността

Мениджмънт и администрация

Професионално направление

Администрация и управление

ОКС

Бакалавър

Форма и продължителност на обучението

Дистанционно; 4 години, 8 семестъра

Форма на дипломиране

Държавен изпит

Такси за държавна поръчка

250 лв.


Цели на обучението

Динамичното развитие на обществените отношения в нашата страна и особеностите на прехода към пазарна икономика, налагат усъвършенстване на съществуващите в момента специалности в УНСС и особено онези, които трябва да задоволяват потребностите от нов тип специалисти в публичното управление и в бизнеса. Тези специалности трябва да предоставят необходимите съвременни знания и умения за управление на публични организации и институции, граждански структури и различните видове стопански бизнес.

Учебният план на факултетната специалност „Мениджмънт и администрация“ е съобразен с модерното университетско образование по администрация и управление и е съизмерим със сродни специалности в редица университети от Западна Европа. Това дава възможност за международна и вътрешна мобилност на студенти и преподаватели. Широкият обхват на обучението предполага езикова компетентност на студентите по английски или друг разпространен западен език – испански, френски.

Обучението се извършва от екип преподаватели от факултет „Управление и администрация“. То се осигурява от високо квалифицирани преподаватели с богат международен опит и признание.

Основните цели на обучението са:

 • Овладяване на всички базови и специални знания и умения за успешна реализация на обучаемите;
 • Изграждане на обучаемите като универсални разрешители на проблеми със засилени лидерски качества;
 • Създаване на нагласа за изучаване и прилагане на най-новите научни постижения;
 • Подготовка на студентите за преход към специализиращи магистърски програми в професионалното направление;
 • Утвърждаване на УНСС като водещ учебен и квалификационен център в областта на административните и управленските науки.

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Завършилите факултетната специалност имат възможност за успешна професионална реализация като:

 • функционални и линейни специалисти в управленската йерархия на публични и бизнес организации;
 • ръководители на низови и средни равнища в организациите;

В съответствие с Националната класификация на професиите и длъжностите, бакалаврите от професионално направление „Администрация и управление“ могат да се реализират в следните области:

 • Ръководители в бизнес услугите и административните дейности
Стопански и административни специалисти
 • Административни специалисти
 • Анализатори по управление и организация
 • Специалисти по администриране на политики
 • Специалисти по управление на персонала и кариерно развитие

Стопански и административни приложни специалисти
 • Административни приложни специалисти
 • Приложни специалисти в държавната администрация

Завършилите специалността имат възможност за продължаване на обучението си във всички стопански, социални и правни науки.