Катедра "Управление"

Обновено: петък, 22 февруари 2019 16:53

Защитили докторанти

 

Дата на защита пред СНС

Име, Презиме, Фамилия

Тема

Научен ръководител

19.6.2007

Венцислав Сергеев Савов

Оценка на човешкия капитал при управление на нематериалните активи на организацията

проф. д-р Маргарита Цветанова Харизанова

22.4.2009

Димиана Тенева Атанасова

Управление на инвестициите в малко и средно предприятие

проф. д-р Ангел Георгиев Ангелов

16.11.2009

Юлия Трифонова Йоргова - Форд

Модели за подпомагане вземането на решения за управление на капацитета в сферата на услугите (на примера на телекомуникациите)

доц. д-р Евангелий Димитров Андронов

21.12.2009

Вяра Красимирова Славянска

Формиране на проектен екип в условията на матрична структура

доц. д-р Евангелий Димитров Андронов

31.5.2010

Петя Ванкова Георгиева

Формиране на компетентностен модел за управление на подбора на човешките ресурси (на примера на Дирекция "Човешки ресурси" в БТК АД

проф. д-р Маргарита Цветанова Харизанова

7.11.2011

Ангел Ангелов Марчев

Селекция на модели за управление на инвестиционни портфейли (на примера на Българска фондова борса)

доц. д-р Ангел Ангелов Марчев

7.11.2011

Венета Методиева Марковска

Управление на инвестиционни портфейли от недвижими имоти

доц. д-р Ангел Ангелов Марчев

8.11.2011

Меглена Данчова Младенова-Кирова

Метод за повишаване ефективността на управлението на виртуални екипи

доц. д-р Ангел Ангелов Марчев

14.2.2013

Лиляна Василева Иванова

Ключови фактори за успех на проектите, финансирани по оперативните програми на ЕС

проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

28.6.2013

Татяна Петрова Кичева

Въздействие на вътрешните комуникации върху ангажираността на служителите

проф. д-р Маргарита Цветанова Харизанова

4.2.2014

Румен Желязков Домбашов

Методика за бюджетния процес на бизнес организация (на примера на финансова институция)

проф. д.н. Мая Руменова Ламбовска

26.3.2014

Даниела Цветанова Станева - Петкова

Усъвършенстване на управленската система за предварителен мониторинг и оценка на проекти, финансирани чрез Европейски средства

проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

27.1.2015

Даниела Николаева Илиева - Колева

Методика за усъвършенстване на презентационни умения

доц. д-р Надя Димитрова Миронова

27.1.2015

Стоян Радев Коев

Модел за промяна на фирмената култура

доц. д-р Надя Димитрова Миронова

28.4.2015

Минчо Василев Минчев

Модел за оценяване на публично дружество

проф. д.н. Мая Руменова Ламбовска

6.7.2015

Ивайло Живков Илиев

Разработване на методика за изследване връзката между лидерство и емоционална интелигентност

проф. д-р Ангел Георгиев Ангелов

5.2.2016

Даниела Милчева Цветкова

Въздействие на вътрешнофирменото предприемачество върху мотивацията

доц. д-р Петър Владимиров Димитров

11.7.2016

Красимир Петров Николов

Организационен механизъм за публично-частно партньорство

доц. д-р Цветана Александрова Стоянова

20.6.2017

Даниел Стоянов Панчев

Методика за създаване на адаптивни електронни курсове по меки умения /soft skills/

проф. д-р Маргарита Цветанова Харизанова

26.4.2018

Мария Иванова Янкова-Младенова

Управление на партньорски мрежи при реализацията на проекти

проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

19.6.2018

Иван Цолов Вутов

Приложение на теорията на заинтересованите страни в управлението на корпоративните комуникации

доц. д-р Цветана Александрова Стоянова

4.7.2018

Светлана Минчева Бояджиева - Георгиева

Модел за интегрирано управление на придобитата стойност и риска при реализиране на проекти

проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова