Катедра "Управление"

Заключителна пресконференция по проект “Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление”

петък, 13 февруари 2015 13:03

Заключителна пресконференция за отчитане резултатите по проект BG051PO001-3.3.07-0053“Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление”, в съответствие с изискванията на пазара на труда”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, се проведе в пресклуба на БТА. В пресконференцията взеха участие ректорът на УНСС проф. д.ик.н  Стати Статев, ръководителят на проекта доц. д-р Цветана Стоянова, доц. д-р Матилда Александрова, главен координатор на проекта, Здравко Сечков, управител на ФРМС Консулт ЕООД - партньор по проекта.

Този разработка е една от знаковите за университета, посочи ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев. Той отбеляза, че УНСС работи по 68 научноизследователски проекта, от които 45-50 ще бъдат финализирани през 2015 г. Сред най-значимите е усъвършенстването на качеството на обучение, какъвто е и  проект “Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление”, в съответствие с изискванията на пазара на труда”, подчерта проф. Статев. Той конкретизира резултатите: създаването на нови квалификационни характеристики на специалностите, нови учебни планове в различните степени на обучение и най-вече - усъвършенстването на учебните програми като структура и съдържание.

Особено важна роля играе връзката на университета с практиката, изтъкна също ректорът. Сред примерите проф. Статев открои проекта за дистанционно обучение, по който са създадени 60 нови учебни курса, тиражирани и разпространявани на електронен носител. Това поставя върху съвършено друга платформа логиката и смисъла на обучение, посочи ректорът. Той уточни резултатите и от университетския проект за студентски практики, с изпълнението на който само за година около 4500 студенти са осъществили практическо обучение.

Проф. Статев запознава журналистите с изпълняваните от УНСС проекти. Вляво от него: доц. д-р Цветана Стоянова, вдясно: доц. д-р Матилда Александрова  

Ректорът изтъкна, че шестте университетски проекта по ОП „Развитие на човешките ресурси“ са дали тласък в развитието на отношенията между университета, бизнеса и държавните институции и посочи, че при разработването им УНСС е сключил няколко десетки договора с бизнес структури и държавни институции. Така ние ползваме тяхната емпирична експертиза, а те ползват нашата академична научноизследователска експертиза и потенциал, изтъкна проф. Статев.

Доц. д-р Цветана Стоянова обобщи основните резултати от осъществяването на проекта. Близо 1000 студенти са започнали обучение по актуализираните програми, 37 преподаватели реализират разширени граници на академично поле, създадени са 3 нови квалификационни характеристики, 39 учебни програми са с обновено съдържание, форми и методи на преподаване. Ръководителят на проекта посочи също, че освен експертите на партньорската организация ФРМС Консулт ЕООД, като съавтори на учебните програми са се включили и представители на Министерството на финансите, Министерството на регионалното развитие, Министерството на отбраната, Институтът по публична администрация към МС, Райфайзен банк, Асоциацията на индустриалния капитал, Българската стопанска камара и др. Доц. Стоянова оцени високо включването им в процеса на обучение на студентите от трите специалности и адаптирането на добрите образователни световни практики към българската академична среда. 

Доц. Стоянова (вляво) обобщава резултатите от реализацията на проекта

 На пресконференцията бяха представени и резултатите от извършеното последяващо проучване на мнението на студентите, целева група по проекта. Над 70% от онлайн анкетираните 220 студенти оценяват високо промените като актуалност и практическа полезност на придобитите знания. За 81% включването на представители на практиката при апробиране на обновеното съдържание е било полезно и им е позволило да придобият реална представа за изискванията на бизнеса.

Галерия снимки от Заключителна пресконференция по проект “Разработване и въвеждане на актуализиран ...