Катедра "Управление"

Работна среща на преподаватели от катедра „Управление” и представители на бизнеса

вторник, 10 юни 2014 16:00

Работна среща по проект BG051PO001-3.1.07-0053 „Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление”, в съответствие с изискванията на пазара на труда“ събра преподаватели с представители на бизнеса. На форума, организиран от катедра „Управление”, бяха обсъдени учебните планове по бизнес администрация в бакалавърската и магистърската степен на обучение. На срещата присъстваха зам.-ректорите на университета проф. д-р Веселка Павлова и проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, проф. д-р Маргарита Харизанова, декан на факултет „Управление и администрация” и ръководител на катедра „Управление”, д-р Петър Кънев, зам.-председател на Комисията по бюджет и финанси на Народното събрание, Бойко Недялков от Асоциацията на индустриалния капитал в България, Георги Ранделов от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, генерален директор на Майкрософт България, Ели Анави, директор „МСП и иновации” в Министерството на икономиката и енергетиката, Маргарита Дамянова, директор „Бизнес услуги” в БТПП, Елена Шишманова от Българската стопанска камара,  доц. д-р Петър Димитров, преподавател в катедра „Управление”, бивш министър на икономиката и енергетиката, доц. д-р Цветана Стоянова, ръководител на проекта и др.

При откриването на срещата. Отдясно наляво: проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, проф. д-р Веселка Павлова, доц. д-р Надя Миронова

Катедра „Управление” е една от най-активните, включително в мащабния проект по прилагане на електронните форми на обучение, изтъкна проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър” и дистанционно обучение. Тя акцентира върху значимостта на работния семинар и приветства участниците от името на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев. Проф. Павлова се спря на дистанционното обучение като реална алтернатива за получаване на магистърска степен, проекта за усъвършенстване на учебните програми и възможността лидери от практиката да зададат реални казуси за по-добра ефективност на обучението.

В малката конферентна зала

Като важна инициатива и основа за успешен диалог за обединяване на изискванията на практиката с образованието определи срещата проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор по електронизацията. Той съобщи, че през септември ще заработи специален уеб портал на УНСС, който ще събере мнения и впечатления на бизнеса и университетските катедри и ще бъде форма за електорен обмен както на учебни планове и програми, така и на магистърски, докторски разработки и т.н.

Във връзка с устойчивстта на проекта бе представена и новата програма по бизнес администрация, специализация „Висше ръководство”. Доц. д-р Надя Миронова, научен секретар на катедра „Управление”, посочи че тя е аналог на Executiv MBA, с изискване към кандидатите за минимум двегодишен стаж на ръководна длъжност, със срок на обучение два и три семестъра.

Представителите на бизнеса (отляво надясно) доц. д-р Петър Димитров, д-р Петър Кънев, Бойко Недялков, Георги Ранделов, Ели Анави

Преподавателите и представителите на бизнеса дискутираха по въпроси, свързани със знанията и уменията на завършилите студенти, промяната на учебните планове, организирането на постоянна обратна връзка катедра-бизнес и др.

Галерия снимки от Работна среща на преподаватели от катедра „Управление” и представители на бизнес ...