Катедра "Управление"

ПРИСЪСТВЕНИ ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ (актуализирана)

петък, 24 юли 2020 17:09 /
Начало:
вторник, 06 октомври 2020
Край:
Място:
Подробности:

Защитите на магистърски тези на студенти от всички специалности в катедра „Управление“ за ОКС-Магистър редовно обучение, ДО-София и ДО-Хасково ще се проведат на 06.10.2020г. /вторник/ от 10.00 часа в зала 2058 на УНСС

(присъствено съгласно заповед  номер 1893 от 11.09.2020 г. на ректора на УНСС)


Крайният срок за предаване на заявления за избор на тема и научен ръководител за защита на магистърска теза през м. октомври 2020г. - е 20.09.2020г.  

Краен срок за предаване на дипломната работа на хартиен носител с подписана първа страница от научния ръководител и CD с надписани три имена, факултетен номер и тема или копие от кореспонденция с потвърждение от научния ръководител за завършеността на тезата - 25.09.2020г. - в каб.1047 всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа.  

Изготвяне на рецензии - от 28.09.2020г. до 02.10.2020г.  

Получаване на рецензии - 05.10.2020г. в каб.1047 от 9.00 до 15.00 часа или на университетския e-mail на студента.  

Защита на магистърски тези - 06.10.2020г. /вторник/ от 10.00 часа в зала 2058 на УНСС.   

Най-късно в деня на предаване на магистърската теза всеки студент трябва задължително да се яви в отдел „Магистри“ - /стъклените гишета на УНСС/ със следните документи:  

  • Копие на първата страница на магистърската теза с подпис на научния ръководител или копие от кореспонденция с потвърждение от научния ръководител за завършеността на тезата  
  • Две снимки (размер 45/35 мм)  
  • Студентска книжка с печат от библиотеката на УНСС, който удостоверява, че не дължите книги.  
  • Диплома за средно образование  
  • Диплома за висше образование.  
  • Във връзка с евентуални онлайн защити през месец октомври 2020г., ще ви бъдат необходими актуалните университетски e-mail, с които е задължително да участвате в събитието през платформата TEAMS. При  забравен  университетски   e-mail  - напишете съобщение с трите си имена, факултетния ви номер и специалност на адрес - mail@unwe.bg. Ако някой от вас има проблем с паролата или я е забравил - обърнете се към Г.Михайлова на e-mail - gmihailova@unwe.bg или на сл. тел. 02/8195 531 в срок до 02.10.2020г.   

 ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ГОРЕ СРОКОВЕ ВАЖАТ ЗА ОКС-МАГИСТЪР - РЕДОВНО и ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ  

На страницата на катедра „Управление“ можете да намерите РЪКОВОДСТВО за разработване, рецензиране и защита на магистърска теза  за студентите от катедра “Управление“.