Катедра "Управление"

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПРЕЗ М. ЮЛИ

сряда, 03 юни 2020 9:55 /
Начало:
сряда, 08 юли 2020 9:00
Край:
сряда, 08 юли 2020 16:00
Място:
Online - MS Teams
Подробности:

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПРЕЗ М.ЮЛИ 2020Г. 

НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ “БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ“ -

ОКС-БАКАЛАВЪР - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ - ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ 

 НА 08.07.2020Г. /СРЯДА/, ОТ 14.00 ЧАСА

ДОПЪЛНИТЕЛНО ЩЕ БЪДЕТЕ ИНФОРМИРАНИ ЗА ВСИЧКИ ДЕТАЙЛИ СВЪРЗАНИ СЪС САМОТО ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТА.

…………………………………………………………………………………………………...

 ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПРЕЗ М.ЮЛИ 2020Г. 

НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ “БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ“ -

ОКС-БАКАЛАВЪР - ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ - СОФИЯ И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ - ХАСКОВО

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 08.07.2020Г. /СРЯДА/, ОТ 9.00 ЧАСА

Във връзка с онлайн ДИ през месец юли 2020г., ще ви бъдат необходими актуалните университетски e-mail, с които е задължително да участвате в събитието през платформата TEAMS. При  забравен  университетски   e-mail  - напишете съобщение с трите си имена, факултетния ви номер и специалност на адрес - mail@unwe.bg. Ако някой от вас има проблем с паролата или я е забравил - обърнете се към Г. Михайлова на e-mail - gmihailova@unwe.bg или на сл. тел. 02/8195 531 в срок до 01.07.2020г. 

  • За ОКС-Бакалавър - редовно обучение заявление за ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПРЕЗ М.ЮЛИ 2020Г. + две снимки се подава на място в Отдел „Студенти“ на УНСС - колегите са на гишетата и ви очакват. За ОКС-Бакалавър - редовно обучение - специалност "Бизнес администрация" - тел. 02/81 95 572 
  • За ОКС-Бакалавър - дистанционно обучение информация за подаване на заявление може да прочетете на следния линк:http://cde.unwe.bg/cdefiles/BAbDI/BAbakdarjizpit.html  Дистанционно обучение - сециалност "Бизнес администрация" - тел. 02/81 95 341 в работно време от понеделник до петък. 

На страницата на УНСС в раздел Прием Магистри има Правилник за прием на студенти в ОКС-Магистър в УНСС. На същата страница можете да намерите информация - какво, как и къде да кандидатствате, също и срокове за подаване на документи и записвания.

За контакти:

УНСС - гр. София, Студентски град "Хр. Ботев"

За редовна форма на обучение - в отдел "Студенти-магистър" - централното фоайе

 тел.: 02/8195-597 , 02/8195-546 и priem.mag.red@unwe.bg

За дистанционна форма на обучение - в Центъра за дистанционно обучение - централното фоайе

 тел.: 02/8195-341, 02/8195-553 и 02/8195-343 и dist@unwe.bg

Регионален център за дистанционно обучение (РЦДО) - Хасково

 гр. Хасково, бул. "България" 168

 Олга Георгиева -  тел.: 038/62-33-54 , 038/66-45-57Процедура за провеждане на онлайн държавен изпит за ОКС „Бакалавър“ Бизнес администрация


I.             Подготовка за провеждане на държавен изпит

В определените от Учебен отдел срокове, студентите лично подават заявление за явяване на държавен изпит. Заявлението включва: писмено заявление с декларация, предоставяне на две фотографии за диплома, заверка от Библиотеката в студентската книжка.

Всички студенти, подлежащи на държавен изпит (редовно обучение, дистанционно обучение, ДО Хасково) ще получат линк в системата webstudent за изпитната стая и се явяват в както следва:

-       Дистанционно обучение – София и Дистанционно обучение – Хасково: 08.07.2020 (сряда) от  09:00 ч.

-       Редовно обучение : 08.07.2020 (сряда) от  14:00 ч.

На 02.07.2020, от 18:00 ще се проведе консултация за процедурата за държавен изпит на следния адрес:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2VlNjZjNTctYjZjYS00MDljLWJjMTgtZTE4MmQ1ZTI5NjBl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ebc7c086-c350-4453-911a-3b740f8d6dad%22%2c%22Oid%22%3a%225cb9681f-f9f8-4a5b-a004-3d329e33260d%22%7d

 

II.            Провеждане на държавния изпит

Изпитът се провежда в посочените часове от Държавната изпитна комисия в състав:

Председател: доц. д-р Ангел Ангелов Марчев 

И членове: 1. проф. д-р Надя Димитрова Миронова

                     2. доц. д-р Филип Петров Стоянов

 

Държавният изпит се провежда като онлайн среща в MS Teams. Комисията дава достъп на студентите до изпитния тест. Тестът се активира в точно определения час. По време на изпита студентът няма право да комуникира по вербален, не-вербален и електронен начин. Когато студентът приключи с попълването на теста напуска изпитната стая.

Изпитният тест се създава предварително в MS Forms. Тестът съдържа 65 въпроса + два отворени въпроса в началото: трите имена на студента и факултетен номер на студента. Тестът е с фиксирано време с точен начален и краен час – времетраенето на изпита е 90 мин. Тестът изисква идентифициране на участника с потребителско име и парола на университетската поща. Тестът позволява само един опит, т.е. без повторно явяване. Тестът е с разбъркване на поредността на въпроси и поредността на предложените отговори във въпросите за всеки участник. Към теста е включена настройка за показване на броя верни отговори при приключването на теста.

Техническо лице от Дирекция "Информационни технологии" е на разположение по телефон за техническа помощ и съдействие за цялото време на провеждане на Държавния изпит. Телефоните са достъпни в системата webstudent.

 

III.          Резултати от изпита

След приключване на изпита, комисията оформя скалите и оценките на студентите. Комисията информира студентите за получените оценки (чрез списък в страницата на Катедрата).

Всеки студент, който не е съгласен с оценката си има право да се откаже от нея (чрез изрична писмена заявка до председателя на комисията) в срок до 24 часа след края на изпита. В такъв случай оценката на настоящото явяване се счита за Слаб (2) и студентът може да се яви на следваща сесия за държавен изпит, съобразно Правилника за учебната дейност на УНСС (следващата възможна сесия е през септември-октомври 2020).

След изтичането на 24 часа от края на изпита всички оценки, стават окончателни. Комисията внася оценките в електронните протоколи. Чрез функционалност “Информиране“ споделя оценките със студентите. В профила си в WEB студент всеки студент може да види своята оценка.