Катедра "Управление"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: вторник, 30 юни 2020 9:33

Образователно квалификационна степен "Магистър"

Кандидатстване

Специалности:


Избираеми дисциплини


Ръководство за разработване и защита на магистърски тези


Заявление за разработване на магистърска теза