Катедра "Управление"

Консултация и процедура за провеждане на онлайн държавен изпит за ОКС „Бакалавър“ Бизнес администрация

вторник, 23 юни 2020 13:49 /
Начало:
четвъртък, 02 юли 2020 18:00
Край:
събота, 11 юли 2020 15:00
Място:
MS Teams
Подробности:

I.             Подготовка за провеждане на държавен изпит

В определените от Учебен отдел срокове, студентите лично подават заявление за явяване на държавен изпит. Заявлението включва: писмено заявление с декларация, предоставяне на две фотографии за диплома, заверка от Библиотеката в студентската книжка.

Всички студенти, подлежащи на държавен изпит (редовно обучение, дистанционно обучение, ДО Хасково) ще получат линк в системата webstudent за изпитната стая и се явяват в както следва:

-       Дистанционно обучение – София и Дистанционно обучение – Хасково: 08.07.2020 (сряда) от  09:00 ч.

-       Редовно обучение : 08.07.2020 (сряда) от  14:00 ч.

На 02.07.2020, от 18:00 ще се проведе консултация за процедурата за държавен изпит на следния адрес:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2VlNjZjNTctYjZjYS00MDljLWJjMTgtZTE4MmQ1ZTI5NjBl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ebc7c086-c350-4453-911a-3b740f8d6dad%22%2c%22Oid%22%3a%225cb9681f-f9f8-4a5b-a004-3d329e33260d%22%7d

 

II.            Провеждане на държавния изпит

Изпитът се провежда в посочените часове от Държавната изпитна комисия в състав:

Председател: доц. д-р Ангел Ангелов Марчев 

И членове: 1. проф. д-р Надя Димитрова Миронова

                     2. доц. д-р Филип Петров Стоянов

 

Държавният изпит се провежда като онлайн среща в MS Teams. Комисията дава достъп на студентите до изпитния тест. Тестът се активира в точно определения час. По време на изпита студентът няма право да комуникира по вербален, не-вербален и електронен начин. Когато студентът приключи с попълването на теста напуска изпитната стая.

Изпитният тест се създава предварително в MS Forms. Тестът съдържа 65 въпроса + два отворени въпроса в началото: трите имена на студента и факултетен номер на студента. Тестът е с фиксирано време с точен начален и краен час – времетраенето на изпита е 90 мин. Тестът изисква идентифициране на участника с потребителско име и парола на университетската поща. Тестът позволява само един опит, т.е. без повторно явяване. Тестът е с разбъркване на поредността на въпроси и поредността на предложените отговори във въпросите за всеки участник. Към теста е включена настройка за показване на броя верни отговори при приключването на теста.

Техническо лице от Дирекция "Информационни технологии" е на разположение по телефон за техническа помощ и съдействие за цялото време на провеждане на Държавния изпит. Телефоните са достъпни в системата webstudent.

 

III.          Резултати от изпита

След приключване на изпита, комисията оформя скалите и оценките на студентите. Комисията информира студентите за получените оценки (чрез списък в страницата на Катедрата).

Всеки студент, който не е съгласен с оценката си има право да се откаже от нея (чрез изрична писмена заявка до председателя на комисията) в срок до 24 часа след края на изпита. В такъв случай оценката на настоящото явяване се счита за Слаб (2) и студентът може да се яви на следваща сесия за държавен изпит, съобразно Правилника за учебната дейност на УНСС (следващата възможна сесия е през септември-октомври 2020).

След изтичането на 24 часа от края на изпита всички оценки, стават окончателни. Комисията внася оценките в електронните протоколи. Чрез функционалност “Информиране“ споделя оценките със студентите. В профила си в WEB студент всеки студент може да види своята оценка.