Катедра "Управление"

Обновено: четвъртък, 20 май 2021 17:42

Обучение


Обучението се осъществява в ОКС "Бакалавър" и  ОКС "Магистър"


Завършилите специалност “Бизнес администрация” ще придобият знания и умения за:

  • теоретичните основи и базисните принципи, върху които се изгражда практиката на стопанското и административното управление, в т.ч. и съвременното състояние на теорията и практиката в развитите страни с пазарна икономика;
  • методологическите основи на организационното развитие и произтичащите от това методи за организиране, проектиране, подготовка и вземане на решение и работа с хората в организацията;
  • за съвременното предприемачество, за прогресивните технологии на управление и използването на нови информационно-технически средства за подпомагане дейността на стопанското ръководство.           


Освен това, студентите ще придобият и:

  • специфични знания и умения в областта на моделирането, прогнозирането, стратегическото управление и финансовите модели в управлението с оглед осъществяване на целенасочени пазарни и иновационни проучвания при определяне на целите на развитие на стопанските организации;
  • специфични знания и умения в областта на диагностиката  и консултирането по въпроси на организационно-икономическото състояние на фирмите, разкриването и преодоляването на проблемните ситуации и създаването на благоприятен социално-психологически климат в организациите;
  • специфични знания и умения за решаването на проблемите, възникващи в стопанското управление в резултат от влиянието на средата, в която функционират стопанските организации - икономически, социално-културни, екологични, ресурсни, конюнктурни, политически и други.