Катедра "Управление"

Обновено: понеделник, 15 март 2021 12:50

Избираеми дисциплини за първи курс

За втори семестър се избира се една от изброените:

  • Икономика на обществения сектор
  • Количествени методи
  • Математика
  • Регионални геополитически системи
  • Стратегии за е-бизнес

Дисциплини водени от катедра "Управление":

  • Стратегии за е-бизнес

АНОТАЦИЯ

  1. Дисциплината “Стратегии за е-бизнес” е избираема за студентите от направление „Администрация и управление” в ОКС “Бакалавър” от учебната 2014/2015 г..
  2. Описание на съдържанието:

Дисциплината „Стратегии за е- бизнес” акцентира на основните въпроси, свързани с използването на електронните технологии за повишаване ефективността на организацията. Много компании прилагат електронна търговия, защото разбират, че тя е начин за повишаване на производителността, предлага нови и оригинални услуги и увеличава качеството на бизнеса им. Фирмите, които имат успех в е-бизнеса, разбират, че това с съвършено различен начин за правене на бизнес, а не просто нов инструмент, който отговаря на старите модели. При е-бизнеса традиционните физически дейности се заместват от електронни взаимодействия, като традиционните производствени вериги се разширяват във виртуални вериги за добавяне на стойност.

Електронният бизнес се отнася много повече до процесите, организацията, процедурите и мениджмънта на фирмите, отколкото до технологията, която те прилагат.

Учебният материал е представен в 15 теми. Разпределението на часовете за лекции и упражнения е съобразено с формата на обучение и аудиторната заетост на студентите за  семестъра.