Катедра "Управление"

Обновено: вторник, 08 септември 2020 13:27

Избираеми дисциплини за втори курс

Трети семестър:

 

Четвърти семестър:

 

Първи блок:

1. Управление на комуникациите и връзки с обществеността

1. Управленски решения и риск

1. Регионален икономически растеж

1. Регионална интеграция и трансгранично сътрудничество

Трети блок:

3. Конфликтология

3. Управление на иновациите

3. Териториално и административно устройство

 

Втори блок:

2. Бюджетна политика

2. Търговско право

2. Конституционно право

2. Право на Европейския съюз

Четвърти блок:

4. Маркетингови изследвания

4. Евристични методи

4. Иновативно развитие на територията

 

Водените от катедра "Управление" дисциплини през втората година от обучението са:

  • УПРАВЛЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИИТЕ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

АНOТАЦИЯ
1. Дисциплината “Управление на комуникациите и връзки с обществеността” се чете от 2006 г. пред студентите от професионално направление “Администрация и управление” в УНСС, образователно-квалификационна степен “бакалавър”, редовна форма на обучение.

2. Описание на съдържанието на дисциплината :
Съвместната дейност във всяка организация предполага контакти и обмен на информация между отделните структурни звена и хора. Това е единственият начин организацията въобще да съществува. Първостепенна задача на управлението е изграждането на вътрешна и външна комуникационна система, която да осигури обмен на информация между нейните членове, между структурните й звена и обкръжаващата среда.
Като основен критерий за ефективност на комуникационния процес сме възприели преодоляването на бариерите в общуването. В този аспект са представени: вътрешните и външни комуникации на организацията; връзките с обществеността и публичните комуникации; особеностите на комуникацията - психологичните ефекти и механизми; стратегиите и методите за масова комуникация.
Прилагаме множество практически модели и примери от практиката на използването на комуникациите в управлението, както и най-новите тенденции в развитието на теорията и практиката по управление на комуникациите.

  • УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ И РИСК

АНOТАЦИЯ
1. Дисциплината "Управленски решения и риск" се чете пред студентите от направление "Администрация и управление" в ОКС "Бакалавър" от учебната 2009/2010 г.
2. Описание на съдържанието:
Учебната дисциплина "Управленски решения и риск" има за цел да даде на студентите знания за процеса на вземане на решения и неговата специфика в условия на риск и неопределеност. Тя е насочена и към създаването на умения за използване на методите за вземане на управленски решения. Ефективността на дейностите, осъществявани в дадена организация, зависи от качеството на управленските решения. Това определя необходимостта от придобиване на знания и умения за разработване и вземане на решения от всеки, чиито професионални интереси са свързани с придобиването на управленска квалификация. Целта на дисциплината е да доближи теоретичните постановки до изискванията на управленската практика, да изясни не само възможностите за приложение на една или друга теоретична идея, но и условията и механизмите, чрез които тези възможности могат да станат реалност.
Учебният материал е разделен на 15 теми, всяка от които се допълва с дискусионни въпроси и практически казуси. За редовна форма на обучение хорариумът на всяка тема е в обем от 2 часа лекции и 2 часа упражнения, а за дистанционна -1 или 2 часа на тема.

За четвърти семестър:

  • ЕВРИСТИЧНИ МЕТОДИ В УПРАВЛЕНИЕТО

АНOТАЦИЯ
1. Дисциплината “Евристични методи в управлението” се чете пред студенти от редовна и дистанционна форма на обучение в образователна и квалификационна степен „Бакалавър“ и „Магистър“ от различни специалности от учебната 1993/1994 г..
2. Описание на съдържанието: 
В тази учебна дисциплина студентите получават необходимите им знания и умения за прилагане на евристични управленски методи и техники в организациите.
Те биват запознати с различни евристични методи и творчески управленски техники, чиято основна същност е активизация на творческото мислене. Акцентира се и на възможностите, които те предоставят и областите на тяхното практическо приложение.
Дисциплина се състои от два раздела. В първия са включени теми, които характеризират същността и особеностите на евристичното мислене и необходимостта от неговото прилагане в управлението. Разгледани са теории, принципи и модели за евристично мислене. Направен е ретроспективен анализ и са представени съвременни аспекти на прилагане на евристични методи. Вторият раздел е посветен на разглеждането на евристичните методи и техники. Проследена е еволюцията на тяхното развитие, направена е класификация и е изяснена тяхната същност и съдържание. Представен е сравнителен анализ на различните евристични методи.