Катедра "Управление"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: понеделник, 11 май 2020 17:48

Образователно квалификационна степен "Бакалавър"

1. Кандидатстване 


2. Специалности:


3. Учебен план


4. Избираеми дисциплини


5. Плавила за преддипломен стаж (4-ти курс)


6. Въпросник за държавен изпит


7. Вътрешни правила за провеждане на държавен изпит в ОКС Бакалавър