Катедра "Управление"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: понеделник, 28 септември 2020 14:24

Образователно квалификационна степен "Магистър"

Кандидатстване

Специалности:


Избираеми дисциплини


Ръководство за разработване и защита на магистърски тези


Заявление за разработване на магистърска теза