Катедра "Управление"

Обновено: петък, 19 април 2019 13:29

Образователно квалификационна степен "Магистър"

Кандидатстване

Специалности:


Избираеми дисциплини


Ръководство за разработване и защита на магистърски тези


Заявление за разработване на магистърска теза