Катедра "Управление"

Провеждане на държавен изпит и защита на дипломни работи

четвъртък, 21 юли 2016 10:25 /
Начало:
четвъртък, 21 юли 2016
Край:
сряда, 19 октомври 2016
Място:
УНСС
Подробности:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

         Срок за предаване на дипломните работи в един екземпляр, подписан от научния ръководител, а също така и на електронен носител (CD), за ОКС “Магистър” е 05.10.2016 год.

 

Студентите от ОКС “Магистър” трябва да преснимат подписаната от научния им ръководител титулна страница и да я представят в Магистърска степен.

 

         Студентите, които се явяват на държавен изпит подават молба-образец лично при инспекторката в Бакалавърска степен.

 

ДЪРЖАВАНИЯТ ИЗПИТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 18.10.2016 Г. ОТ 9,00 ч. в Тестовия център.

 

         Дипломантите и от двете степени (независимо дали ще защитават дипломна работа, или ще полагат държавен изпит) да проверят за нанесените си оценки в главна книга при инспекторката от Бакалавърска и Магистърска степени. Всички дипломанти за не нанесени оценки в главните книги не се допускат до защита или полагане на държавен изпит.

 

         Рецензии ще се раздават на 17.10.2016 год. от 9,00 – 15,00 ч. в 1047 кабинет.

 

         Защитата на дипломните работи:

 

  • ще бъде на 18.10.2016 год. ОКС “Магистър” спец. “Бизнес администрация” от 9,00 ч. залата с разпределението на студентите ще бъде изнесена по-късно на таблото.
  • на студентите ОКС “Магистър” спец. “Бизнес администрация” със специализация по комуникации защитата ще бъде на 19.10.2016 год. от 9,00 ч. залата ще бъде обявена по-късно на таблото.
  • на студентите ОКС “Магистър” спец. “Бизнес администрация” със специализация по управление на качеството и околната среда защитата ще бъде на 19.10.2016 год. от 9,00 ч. в лаборатория по Стокознание.

 

От катедра “Управление”