Катедра "Логистика и вериги на доставките"

Обновено: понеделник, 18 февруари 2019 10:18

Конферентни такси

Студенти, докторанти, преподаватели от УНСС и индивидуални членове на БАЛ

Без такса

Бивши студенти от специалност “Бизнес логистика“ в УНСС

50 лв.

Индивидуални участници без доклад

70 лв.

Учени, докторанти и студенти с един доклад

75 лв.

Учени, докторанти и студенти с два доклада

100 лв.


Банка: БНБ

BIC на БНБ: BNBGBGSD

IBAN: BG03BNBG96613100174601.

Основание на плащането: “Такса за участие в конференция по логистика и ВД за „име на автора“”

Сканираният документ за платена такса се прилага при изпращане на доклада /където е необходима такава/