Катедра "Логистика и вериги на доставките"

Обновено: понеделник, 18 февруари 2019 10:24

За конференцията

Катедра „Логистика и вериги на доставките“ в УНСС и Българска асоциация по логистика (БАЛ)

имат честта и удоволствието да Ви поканят да участвате в ПЪРВАТА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ на тема:  

"Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука",

която ще се проведе на 22 и 23 май 2019 г. в Университета за национално и световно стопанство (УНСС).

Събитието се организира от Катедра „Логистика и вериги на доставките“ в УНСС съвместно с Българска асоциация по логистика (Национален сертификационен център за България на Европейската асоциация по логистика) и се провежда в рамките на честванията на 100-годишнината на УНСС.

Основната цел на конференцията е да предостави форум за дискутиране на възможностите, предизвикателствата и тенденциите в развитието на логистиката и управлението на веригата на доставките (Л&УВД) в образованието, науката и бизнеса. По-конкретно конференцията предоставя форум за:

-      представяне на резултати от изследвания в областта на Л&УВД и разкритите от тях предизвикателства пред бизнеса, науката, образованието;

-      представяне на практически опит, добри практики и казуси от страна на мениджъри и консултанти по Л&УВД, представители на водещи компании в света и у нас;

-    стимулиране на сътрудничеството в областта на Л&УВД между представители на бизнеса, учени, преподаватели и студенти.  

Конференцията е значима за цялото общество, тъй като насърчава развитието на практиката, науката и обучението по Л&УВД в България и привеждането им в съответствие със световните тенденции, както и популяризира професионалното развитие в областта. Паралелно с научната сесия на 22 май е организиран Ден на кариерата в логистиката и управлението на веригата на доставките.

Отличителни характеристики на конференцията:

-    Конференцията е първата в страната ни със силен фокус върху управлението на веригата на доставките и приноса на всички участници във веригата – производствени, търговски компании, доставчици на логистични услуги, както и други компании в сферата на услугите.

-     Конференцията е първата в страната ни с участие на студенти и докторанти по Л&УВД и пряк контакт между тях и бизнеса. Съвместно с конференцията се организира и Ден на кариерата в логистиката и управлението на веригата на доставките. На участващите компании се предоставя възможност да представят стажантски и работни позиции, както и перспективите за кариерно развитие в областта на Л&УВД на настоящи и завършили студенти специалностите „Бизнес логистика“ и „Управление на веригата на доставките“.

-     Конференцията е първата в страната ни, която дава възможност за разработването на съвместни статии между бизнеса и учените в областта на Л&УВД и тяхното публикуване в чуждоезични списания, индексирани в световноизвестни бази данни и достъпни за стотици хиляди изследователи, практици, публични институции и други заинтересовани страни.  Всички представени на конференцията доклади ще бъдат публикувани в сборник, който ще бъде разпространен в бизнеса и сред специалисти по Л&УВД.

Работен език на конференцията: български


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

Витоша Парк Хотел

http://www.vitoshaparkhotel.com