Катедра "Логистика и вериги на доставките"

доктор
Обновено: сряда, 29 май 2024 16:02

докторанти - обучение

Докторската програма „Икономика и управление (Логистика и вериги на доставките)“ е единствена в страната и като такава има уникални специфични характеристики в контекста на българската академична среда. В катедра “Логистика и вериги на доставките” цялостната научноизследователска дейност е насочена към реалните проблеми на развитието на логистиката, логистичния сектор и веригите на доставки  в България , което предопределя и засиления специализиран фокус на докторската програма.

Развитието на науката в тази сфера е основано на пренасяне и адаптиране на световните постижения в областта, но също и на изследване на специфичните особености на приложението на логистичната и концепцията за веригата на доставките в българската практика.

Докторантите към катедрата се обучават в различни специализирани курсове, като в разработения учебен план е балансирано обучението свързано с повишаване и задълбочаване на общата икономическа подготовка (чрез фундаментални дисциплини) и специалната подготовка (чрез специализирани дисциплини). Докторантите се насочват и към изследване на актуални проблеми на различни йерархични равнища на науката и практиката в тази изследователска област. Те участват и в редица курсове и програми, които разширяват обхвата на професионалните им умения.

По-конкретно, по отношение на учебния план, още в самото начало на обучението, при основната, базова подготовка, акцентът е поставен върху задълбочено изучаване на по-високо равнище на основополагащи дисциплини, преподавани от висококвалифицирани кадри от университета  със сериозен теоретичен и практически опит в тази сфера. Това обучение е солидна основа за последващата специална подготовка с акцент върху изследване и изучаване на актуалните проблеми на логистичната теория и практика, на специфичните методи за изследване, моделиране и симулация в логистиката и веригите на доставки /или подготовката на реферат или тематичен проект по логистика и вериги на доставките, които представят теоретико-методологичните и методическите основи в изследователското поле. В научно-методическата подготовка конкурентно предимство е използването на широк набор от техники и методи, вкл. математически и статистически при научната работа.

Докторантите придобиват специфични компетентности  и умения и с участието си в обучението на студенти по логистика и вериги на доставките, както и при подготовката на своите публикации и участията си в научни форуми. Качеството на обучението по докторската програма се обуславя и от факта, че то се провежда в неголеми групи или индивидуално, което позволява персонален подход към докторантите.

Всички посочени  дейности по обучението на докторантите са конкретизирани в индивидуалния учебен план на докторанта, изготвен съвместно с научния ръководител веднага след зачисляването в докторантура. Подготовката и изпълнението на образователната и научната програма е основана на европейската система за трансфер на кредити.