Катедра "Логистика и вериги на доставките"

Обучение
Обновено: четвъртък, 17 юни 2021 16:20

Магистър

Обучението  по логистика в образователно-квалификационна степен „Магистър” УНСС е предназначено да отговори на нарастващите потребности на съвременната икономика от специалисти и мениджъри в областта на логистиката в резултат на непрекъснатото осъзнаване на стратегическото значение на логистиката за конкурентоспособността на фирмите.

Катедрата осигурява обучението по специалностите:

  1. "Бизнес логистика и вериги на доставките" със срок на обучение 3 семестъра - предназначена за студенти, завършили бакалавърска или магистърска степен в УНСС и във всички други висши учебни заведения в България и чужбина независимо от придобитата специалност;
  2.  "Управление на веригата на доставките”  със срок на обучение 2 семестъра - предназначена за студенти, завършили бакалавърска степен по "Бизнес логистика";
  3. The Supply Chain Management master programme"Управление на веригата на доставките“ с преподаване на английски език е със срок на обучение 2 семестъра и е предназначена за всички, завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професионално направление „Икономика“ в УНСС или други висши училища.