Катедра "Логистика и вериги на доставките"

Обновено: петък, 27 януари 2023 8:46

Специалности

Катедра "Логистика и вериги на доставките" предлага обучение по специалностите:
"Бизнес логистика" в ОКС бакалавър,
"Бизнес логистика и вериги на доставките" в ОКС магистър,
 "Управление на веригата на доставките" в ОКС магистър,

и обучение по докторска програма "Икономика и управление.Стопанска логистика" в професионално направление Икономика.
Тя подготвя специалисти, способни да управляват интегрирано реалните (физическите) процеси в икономиката и материалните потоци от източниците на суровини, през производството до доставката на готовите продукти до крайните потребители.

Предимствата на обучението в специалностите на катедрата са: