Катедра "Логистика и вериги на доставките"

100 ГОДИНИ УНСС
магистър - специалности
Обновено: вторник, 16 април 2019 16:02

Научни ръководители на дипломанти - защита октомври 2019

Дипломантите, които са подали заявление за предишна защита, но не са успели да се явят, 
не подават ново заявление
Защити  октомври 2019 Научен ръководител Мейл
Росина Тодорова Ас. М. Стефанов m.stefanov@unwe.bg
Десислава Койчева Доц. М. Воденичарова mvodenicharova@unwe.bg
Моника Дикова доц. Ив. Корбанколева ikoleva@unwe.bg
Росен Костадинов ас. Л. Михова lmihova@unwe.bg
Емил Будинов ас. П. Филева pfileva@unwe.bg
Виктор Карчев  гл. ас. Ст. Стратиева sstratieva@unwe.bg