Катедра "Логистика и вериги на доставките"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: понеделник, 27 август 2018 10:42

Специалности

Катедра "Логистика" предлага обучение по специалностите:
"Бизнес логистика" в ОКС бакалавър,
"Бизнес логистика" в ОКС магистър,
 "Управление на веригата на доставките" в ОКС магистър,
"Управление на веригата на доставките на английски език" в ОКС магистър
и обучение по докторска програма "Икономика и управление.Стопанска логистика" в професионално направление Икономика.
Тя подготвя специалисти, способни да управляват интегрирано реалните (физическите) процеси в икономиката и материалните потоци от източниците на суровини, през производството до доставката на готовите продукти до крайните потребители.

Предимствата на обучението в специалностите на катедрата са: