Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Обновено: четвъртък, 31 март 2016 17:31

Учебни дисциплини

3 курс - 5 семестър

Задължителна дисциплина - 6 кредита
Задължителна дисциплина - 6 кредита
Задължителна дисциплина - 6 кредита
Избираема дисциплина - 6 кредита
Избираема дисциплина - 6 кредита
Избираема дисциплина - 6 кредита
Съдържанието на дисциплината е оформено като 12 отделни теми, които последователно представят основните езикови конструкции на езика за програмиране JAVA. Всяка една от тях се представя като синтаксис т.е. формални изисквания на езика и се представят областите й на употреба. Демонстрацията на спецификите се прави на основата на един и същ пример с цел да се покажат и сложността при употреба на една и добрия стил на програмиране с друга , както и окончателния вид на алгоритъма получен чрез използване на всяка една от тях. Включеният материал обхваща изцяло основите на програмирането на алгоритмични езици и програмиране на езика JAVA. Съдържанието е формирано на основата на няколко литературни източника с цел да се пренебрегне специализацията на всеки от тях в определена насока. В целия курс на обучение всяка тема се илюстрира чрез примери, които трябва да бъдат използвани от студентите за решаване на индивидуалното им задание. По време на обучението, студентите ще трябва да разработят няколко курсови работи. В края на курса всеки студент трябва да разполага със значително по обем индивидуално задание, което обхваща основните аспекти на езика.
No.Теми
1 Предмет и задачи на дисциплината. Основи на алгоритмизацията – свойства, описание, видове алгоритми. Концепции за програмиране. Езици за програмиране. Структури за управление на програми
2 Алгоритми - средства за представяне. Структури от данни, видове. Разработване на алгоритми. Инструменти за разработване на алгоритми.
3 Основни програмни компоненти. Програма. Променливи. Оператори. Управляващи структури.
4 Основи на език за програмиране Java.. Интегрирана среда за програмиране. Кодиране, тестване, настройка. Имена, деклариране на променливи. Числа. Символи. Низове. Константи. Литерали. Коментари. Оператори за присвояване
5 Управляващи програмни структури. Блокове. Оператори за цикли и вградени цикли – Do, For, While. Оператори за разклонения – IF, Switch, Break, Continue, Return
6 Обектно-ориентирано програмиране. Обект, състояние, съобщение. Полиморфизъм. Класове и обекти. Наследяване. Интерфейси. Многократно използване на програмен код.
7 Класове, обекти и методи. Абстрактни типове данни. Многократно използване на код. Валидност и видимост на данни. Деклариране и използване на класове. Вградени и външни класове. Методи -деклариране, препокриване, използване. Аргументи и параметри. Конструктори на методи.
8 Интерфейси, наследяване и пакети. Модификатори - видове и приложения. Интерфейси -дефиниции и използване. Наследяване- йерархия от класове. Пакети - роля, създаване и използване
9 Програмиране на абстрактни структури от данни. Числови класове. Обработка на символи и низове. Форматиране. Преобразуване. Масиви
10 Програмиране на агрегирани данни. Колекции. Лист. Съответствие. Граф. Стек. Опашка. Дърво. Предназначение, използване. Методи
11 Обработка на изключения. Exception management Същност на изключенията. Видове. Начини за обработка. Прихващане на грешка. Методи за обработка на грешката. Финализиране обработката на грешката. Създаване на изключения.
12 ОВходно-изходни операции. Input-Output operations Същност на входно-изходните действия. Работа с операторска конзола и дискове. Битова обработка. Символна обработка. Буфериране. Файлове с директен достъп

3 курс - 6 семестър

Задължителна дисциплина - 6 кредита
Задължителна дисциплина - 6 кредита
Задължителна дисциплина - 6 кредита
Избираема дисциплина - 6 кредита
Избираема дисциплина - 6 кредита

4 курс - 7 семестър

Задължителна дисциплина - 6 кредита
Задължителна дисциплина - 6 кредита
Избираема дисциплина - 6 кредита
Избираема дисциплина - 6 кредита
избираема дисциплина - 6 кредита
Избираема дисциплина - 6 кредита
Избираема дисциплина - 6 кредита
Избираема дисциплина - 6 кредита
Избираема дисциплина - 6 кредита
Избираема дисциплина - 6 кредита
Избираема дисциплина - 6 кредита

4 курс - 8 семестър

Panel Body
текст
Panel Body
текст
Panel Body
текст
Panel Body
текст