Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Обновено: четвъртък, 11 юли 2013 20:06

Специалности

Специалност “Бизнес информатика” ОКС "Бакалавър"

Специалност “Бизнес информатика” под различни наименования има над 35-годишно история в УНСС. Подготовката на студентите е широкопрофилна и включва дисциплини, свързани със съвременните информационни технологии и информационни системи, както и дисциплини по математика, икономика, количествени методи в управлението и др.

     Обучението дава нужната теоретична подготовка, като наред с това има приложна насоченост, целяща завършилите специалността да могат да разработват програмни продукти, както и да осъществяват дейностите по проектиране, програмиране, внедряване и поддържане на управленски информационни системи, обслужващи различните равнища на управление.

     Разработването и експлоатацията на програмни продукти за обслужване на офиса и управлението осигуряват на завършилите тази специалност реализация, свързана със създаване на приложен софтуер и Web приложения и сайтове, внедряване на съвременни информационни технологии в различни стопански дейности, както и в областта на издателските системи.

     Завършилите специалността могат да работят в софтуерни къщи, в различни области на стопанската дейност, като по-конкретно тук се включват държавна и публична администрация, финансови институции и банки, фирми и учебни заведения, където те могат да работят като разработчици, внедрители и администратори на информационни системи, мениджъри на проекти и др.

Квалификационна характеристика

Обобщена информация за учебния план

Специалност “Бизнес информатика с преподаване на английски език” ОКС "Бакалавър"

     Обучението дава нужната теоретична подготовка, като наред с това има приложна насоченост, целяща завършилите специалността да могат да разработват програмни продукти, както и да осъществяват дейностите по проектиране, програмиране, внедряване и поддържане на управленски информационни системи, обслужващи различните равнища на управление.

     Разработването и експлоатацията на програмни продукти за обслужване на офиса и управлението осигуряват на завършилите тази специалност реализация, свързана със създаване на приложен софтуер и Web приложения и сайтове, внедряване на съвременни информационни технологии в различни стопански дейности, както и в областта на издателските системи.

     Завършилите специалността могат да работят в софтуерни къщи, в различни области на стопанската дейност, като по-конкретно тук се включват държавна и публична администрация, финансови институции и банки, фирми и учебни заведения, където те могат да работят като разработчици, внедрители и администратори на информационни системи, мениджъри на проекти и др.

Обучението се извършва изцяло на английски език.

Квалификационна характеристика

Обобщена информация за учебния план

Специалност “Бизнес информатика” ОКС "Магистър"

Обучението по магистърска програма по „Бизнес информатика” дава теоретични знания и практическа подготовка в съвременни направления Бизнес Интелигентни Системи и Системи за управление ресурсите на предприятието. Това позволява на студентите да осъществяват дейностите по проектиране, внедряване и поддържане на Бизнес Интелигентни Системи и ERP системии, както и да предоставят на ръководствата на  организациите от различни нива възможни управленски решения на база на обработка и анализи на информацията в организацията и да извършват оценка на ефективността на тяхната дейност. Зедност с това обучението дава сериозни теоретични знания и практически умения по консултиране, внедряване и поддържане на “Бизнес системи за управление ресурсите на предприятието”. В качеството си на специалисти по този клас системи обучаемите в най-голяма степен ще могат да реализират потенциала си на икономисти с компютърна специализация. 

Квалификационна характеристика

Обобщена информация за учебния план

 

Специалност “Бизнес информатика специализация Информационни технологии за Бизнес анализ” ОКС "Магистър"

Квалификационна характеристика

Обобщена информация за учебния план

 

Специалност “Икономика на съобщенията” ОКС "Бакалавър"

Квалификационна характеристика

Обобщена информация за учебния план

 

Специалност “Икономика на съобщенията” ОКС "Магистър"

Квалификационна характеристика

Обобщена информация за учебния план