Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Обновено: четвъртък, 04 юли 2019 11:06

Магистърска програма "Бизнес информатика" v0

Магистърска програма "Бизнес информатика"

BI_flower

#Information security

#Архитектура за сигурност на информационни системи

#администриране на компютърни системи, корпоративни и глобални мрежи и по-конкретно към гарантирането на тяхната сигурност

#създаване на необходимите ИКТ условия за информационна сигурност, водещи до коректен бизнес анализ на данни и процеси

#знания за съществените елементи на сигурността на информационните системи, рисковете за нейното нарушаване и съвременните технологии и инструменти за защита на сигурността

#придобиване на практически умения за прилагане на някои от тях.

#Business Intelligent Systems #BigData

#архитектури, средства, бази данни, приложения и методологии, чрез които бизнес мениджъри и анализатори в дадена организация да получават бърз и лесен достъп до всякакви налични данни за фирмата, по възможност в реално време, както и да осъществяват подходяща обработка и анализиране на тези данни с цел подпомагане взимането на управленски решения

#архитектура и компоненти на БИС, включващи транзакционни системи, средства за ETL (Extract Transform Load), складове за данни, средства за аналитична обработка на данните, методи и средства за представяне на резултатите

#ERP#Technologies
#Project Management

#принципи, организация и водещи технологии за планиране и управление на проекти на всички фази от жизнения цикъл на компютърните информационни системи

#аспекти на взаимодействието между възложител, разработчик и потребител, което възниква в процеса на изграждане на компютърните информационни системи

#планиране и разпределение на всички видове ресурси за реализация на проекта, както и на управлението на риска

#Data Warehousing

#основни концепции на склада от данни

#приципите на неговото изграждане и приложимостта й в изграждането на системи за бизнес анализ

#консолидиране на данни с цел извършването на анализи и извличане на бизнес решения

#Internet of Things

#модерната концепция за събиране на данните от всички обекти от реалния свят

#възможности за обратна връзка и управление№коренната промяна на разбирането и знанието ни за света

#Artificial Intelligence
#Cloud technologies

#основни понятия

#модели за внедряване на облачни услуги и модели за доставка на облачни услуги

#идентифициране на ключовите играчи в облачните изчисления

#разпределени системи

#облачни информационни системи - архитектура, технологични проблеми, придружаващи движението на информационните системи в облачната среда

#сигурност в облачна среда

#изследвания и прогнози за бъдещото развитие на информационните системи в облачната среда

#Data Mining

#Запознаване с цялостния процес на извличане на знания от данни

#Същност, архитектура и функционалности на системите за извличане на знания

#Основни методи и техники за моделиране – дърво на решенията (decision trees), регресионни модели (logistic regression), асоциативни правила (association rules), клъстърен анализ (cluster analysis).

#Различни подходи и техники за извличане на знания от данни в конкретни задачи.

#Базовата теоретична и профилиращата практическа подготовка за методите, алгоритмите и пакетите програми за извличане на бизнес решения и тяхното практическо използване