Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Обновено: сряда, 12 март 2014 23:56

Бизнес информатика

itc_c5a0b_question_mark_person-150x150.jpgЗащо Магистърска прогрма по Бизнес информатика?


Обучението по магистърска програма по „Бизнес информатика” дава теоретични знания и практическа подготовка по проектиране и използване на Бизнес Интелигентни Системи. Това позволява на студентите да осъществяват дейностите по проектиране, внедряване и поддържане на Бизнес Интелигентни Системи, както и да предоставят на ръководствата на  организациите от различни нива възможни управленски решения на база на обработка и анализи на информацията в организацията и да извършват оценка на ефективността на тяхната дейност. Зедност с това обучението дава сериозни теоретични знания и практически умения по консултиране, внедряване и поддържане на “Бизнес системи за управление ресурсите на предприятието”. В качеството си на специалисти по този клас системи обучаемите в най-голяма степен ще могат да реализират потенциала си на икономисти с компютърна специализация. 


itc_c5a0b_3d.jpgОбразователни цели


За да се придобие подготовката на студентите от специалности “Бизнес Информатика”, студентите от направление “Икономика” задължително изучават:

 • Оптимизиране на Бази от данни и управление на производителността;
 • Информационна сигурност на бизнес информационни системи;
 • Архитектура ориентирана към услуги;
 • Управление на корпоративни и индивидуални е-Бизнес системи;
 • Системи за управление на връзките с клиентите.
 • Финансови модули в ERP.

 виж Изучавани дисциплини

Специалната подготовка е базирана на предоставяне на сериозен набор от изборни дисциплини, които осигуряват теоретични и практични познания на студентите. Те са:

 • Управление на човешките ресурси в ЕRP;
 • Управление на производството в ERP;
 • Аналитични системи и складове от данни;
 • Системи за подпомагане вземане на решения;
 • Проектиране и внедряване на Бизнес Интелигентни системи;
 • Жизнен Цикъл на Бизнес Интелигентни системи;
 • Управление на разработването и;
 • поддържането на софтуерни проекти;
 • Извличане на бизнес  решения от агрегирани данни.

  виж Изучавани дисциплини

itc_c5a0b_handshake1-300x262.jpgПрофесионална реализация


Завършилите тази специализация могат да работят като: разработчици, внедрители, администратори и анализатори на големи информационни системи, като мениджъри на информационни системи, като Ръководители на информационното обслужване на фирми (CIO) и Ръководители на технологическото направление на фирми (CTO), в различните области на стопанската дейност – обществена и частна, финансови институции, промишлени предприятия и организации, извършващи ключови дейности между обработката на информацията и ръководствата на организациите за подпомагане ефективното управление на организациите.

Завършилите тази специализация могат да имат много добра професионална реализация като консултанти към софтуерни фирми, които предлагат ERP – системи, като внедрители и администратори на ЕRP – системи в организациите, които използват тези системи.