Катедра "Информационни технологии и комуникации"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: четвъртък, 26 юли 2018 13:31

Магистърска програма "Бизнес информатика със спец. Информационни технологии за бизнес анализи"

Магистърска програма "Бизнес информатика"

BI_flower

#Statistical methods for business analysis

#катедра "Статистика и иконометрия"

#Business intelligence systems design

#архитектури, средства, бази данни, приложения и методологии, чрез които бизнес мениджъри и анализатори в дадена организация да получават бърз и лесен достъп до всякакви налични данни за фирмата, по възможност в реално време, както и да осъществяват подходяща обработка и анализиране на тези данни с цел подпомагане взимането на управленски решения

#архитектура и компоненти на БИС, включващи транзакционни системи, средства за ETL (Extract Transform Load), складове за данни, средства за аналитична обработка на данните, методи и средства за представяне на резултатите

#Statistical software for business analysis with cross-sectional data

#катедра "Статистика и иконометрия"

#Business communications, team management and knowledge presentation

#съвременните тенденции и средства за ефективно общуване в бизнес среда

#умения за представяне на знания и убеждаване

#теоретична и практическа подготовка за динамичните промени, изискващи адекватно бизнес поведение

#организация и управление на процеса на общуване

#писмени и устни форми, индивидуални и групови презентации

#критичното мислене, съвременните форми и средства за предаване на информация

#управление на колективи и развитие на груповите процеси

#Design and management of data warehousing

#основни концепции на склада от данни

#приципите на неговото изграждане и приложимостта й в изграждането на системи за бизнес анализ

#консолидиране на данни с цел извършването на анализи и извличане на бизнес решения

#Statistical methods for DataMining

#катедра "Статистика и иконометрия"

#Computer Systems for DataMining

#процес на извличане на знания от данни

#същност, архитектура и функционалности на системите за извличане на знания

#oсновни методи и техники за моделиране – дърво на решенията (decision trees), регресионни модели (logistic regression), асоциативни правила (association rules), клъстърен анализ (cluster analysis)

#подходи и техники за извличане на знания от данни в конкретни задачи

#алгоритми и пакети програми за извличане на бизнес решения

#Statistical software for time series business analysis

#катедра "Статстика и иконометрия"

#Information Security

#Архитектура за сигурност на информационни системи

#администриране на компютърни системи, корпоративни и глобални мрежи и по-конкретно към гарантирането на тяхната сигурност

#създаване на необходимите ИКТ условия за информационна сигурност, водещи до коректен бизнес анализ на данни и процеси

#знания за съществените елементи на сигурността на информационните системи, рисковете за нейното нарушаване и съвременните технологии и инструменти за защита на сигурността

#придобиване на практически умения за прилагане на някои от тях.