Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Обновено: сряда, 12 март 2014 23:57

Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи"

itc_c5a0b_question_mark_person-150x150.jpgЗащо Информационни технологии за бизнес анализи?


Обучението по магистърската програма "Бизнес информатика", специализация "Информационни технологии за бизнес анализи", дава теоретични знания и практическа подготовка за провеждане на бизнес анализи и предлагане на бизнес решения. Тази насока на обучение позволява на студентите да осъществяват дейностите по проектиране, внедряване, поддържане и използване на Информационни технологии, за осъществяване на анализ на функционирането на бизнеса, чрез извършване на различни бизнес анализи, както и да предоставят на ръководствата на организациите от различни нива възможни управленски решения на база на обработка на информацията в организацията и да предлагат многовариантни оценки на ефективността на тяхната дейност. 3едност с това обучението дава сериозни теоретични знания и практически умения по консултиране, внедряване и поддържане на информационни системи, както и прилагането на специфични статистически модели, водещи до детайлни и специфични анализи на бизнес процесите в дадена организация. Всички преподавани методи за бизнес анализи са представени чрез съответни информационни технологии за тяхното прилагане. В качеството си на специалисти по този клас системи и информационни технологии, обучаемите в най-голяма степен ще могат да реализират потенциала си на икономисти и управленци с компютърна специализация по анализ на бизнес процеси.

itc_c5a0b_3d.jpgОбразователни цели


В обучението си по "Информационни технологии за бизнес анализи", студентите задължително изучават:

 • Бизнес общуване, управление на колективи и представяне на знания /Вusiпеss соmmuпiсаtiоп, team mапаgеmепt апd kпоwlеdgе гергеsепtаtiоп/;
 • Статистически методи за бизнес анализи /Statistical methods foг Ьusiпеss

analysis/;

 • Софтуер за бизнес анализ в статика /Cгoss-section data analysis/;
 • Статистически методи за Data Mining /Statistical methods foг Data Mining/;
 • Информационни технологии за Data Mining /lnfoгmation technologies foг Data Mining/;
 • Софтуер за бизнес анализ в динамика Пimе seгies data analysis/.

Специалната подготовка е базирана на предоставяне на сериозен набор от изборни дисциплини, които осигуряват теоретични и практични познания на студентите. Те са:

 • Същност на проектиране на Бизнес интелигентни системи /Business Intelligent Systems - Essence and design/;
 • Жизнен цикъл на Бизнес Интелигентни системи /Business Intelligent Systems Lifecycle/;
 • Проектиране и управление на складове от данни /Data Waгehouses design/ ;
 • Оптимизиране на База от данни и управление на производителността /Database optimization and peгfoгmance managementl;
 • Информационна сигурност /lnfoгmation secuгity/;
 • Проектиране и внедряване на OLAP системи /OLAP systems - design and implementation/;
 • Системи за подпомагане вземане на решенията /Decision suppoгt management systems/.

виж Изучавани дисциплини

 • Бизнес комуникации;
 • Електронен бизнес.

itc_c5a0b_handshake1-300x262.jpgПрофесионална реализация


Завършилите тази специализация могат да работят като: бизнес анализатори на бизнес процеси, модели и активности, както и да бъдат разработчици, внедрители, администратори и анализатори на големи информационни системи, като мениджъри на информационни системи, като Ръководители на информационното обслужване на фирми (CIO) и

Ръководители на технологическото направление на фирми (СТО), в различните области на стопанската дейност - обществена и частна, финансови институции, промишлени предприятия и организации, извършващи ключови дейности свързани с обработката на информацията и ръководството на организациите за подпомагане ефективното управление на организациите.

Завършилите тази специализация могат да имат много добра професионална реализация като бизнес анализатори, системни анализатори, консултанти към софтуерни фирми, ръководители на бизнес и ИТ звена и отдели.

Програмата на обучението е одобрена от Настоятелството към катедра "Информационни технологии и комуникации".