Резултати от търсене за За катедрата

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

32 results found
Правилник за прием на докторанти в Университета за национално и световно стопанство 5.12.2018 г. ... сектор „Докторантури” и един за катедрата, в която ще се обучава докторантът. (4) Оценките от конкурсните изпити се съобщават на кандидатите не по-късно от два дни след датата на провеждането им. (5) Оформените и подписани от състава на изпитните комисии протоколи, ...
За катедрата 12.5.2018 г. ... "Регионално развитие" поставя изследователския си акцент върху новите икономически реалности в страната и интегрирането ни в общото европейско икономическо и социално пространство. Съвременната реалност изисква подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на ...
За катедрата 5.10.2017 г. ... „Икономикс“ е създадена през 1948 г. До 1990 г. е с наименованието „Политическа икономия“, след което е преименувана на „Икономикс“ а специалността – на  „Макроикономика“. Едни от най-добрите преподаватели и учени от катедрата ...
Политическата икономия става все по-необходима 4.7.2012 г. ... и от всички получихме изключителна подкрепа за катедрата и новата специалност, както и професионална помощ по изграждането й. На всички дължим сърдечна колегиална благодарност.  Учебната програма на дисциплината  „Въведение в политическата икономия” има въвеждащ характер към ...
За катедрата 14.11.2015 г. ... "Информационни технологии и комуникации" е формиране през 2008 г. с решение на Академичния съвет на УНСС . В новообразуваната катедра влизат съставите на бившите вече катедри "Информатика" и "Икономика на съобщенията". Ръководител на катедра от 2008 до юни 2015 е проф. Валентин ...
За катедрата 17.9.2016 г. ... за поднаправление "ИКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ". В поднаправление "Икономика, общество и човешки ресурси" са включени шест специалности: "Макроикономика" "Икономика" (в редовна и дистанционна форма) "Икономика на човешките ресурси" "Застраховане и ...
За катедрата 12.9.2017 г. ...   Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост" осигурява обучение в бакалавърска степен на висшето образование по специалностите: "Интелектуална собственост и бизнес"; "Творчески индустрии и бизнес".     Студентите, обучаващи се в специалностите ще ...
За катедрата 24.4.2018 г. ... "Политология" към УНСС е основана през 1990 г. В началото на 90-те години преподавателите в катедрата разработват първите университетски курсове и първите учебни планове за специалност "Политология". През годините след 1995 г., катедрата за сравнително кратки срокове израства в научно ...
За катедрата 22.11.2017 г. ... бизнес” има богата многогодишна история и заслужено място сред водещите катедри в УНСС. Над пет десетилетия различни поколения научни работници – професори, доценти, асистенти -  са давали и дават своя принос в развитието на отрасловата ...
За катедрата 24.3.2017 г. ... “Икономика на природните ресурси” е приемник и наследник на създадената през 1921 г. към Агрономическия факултет на Софийския университет катедра по “Земеделска икономика”. Неин основател и пръв ръководител е известния български учен и ...
За катедрата 2.3.2018 г. ... собственост” е създадена през 2007 г. Дейността й е насочена към един от най-динамично развиващите се пазари у нас – този на недвижимите имоти. Поради широкия си обхват и спецификата си, пазарът на недвижими имоти отразява ...
За катедрата 11.12.2019 г. ... “Икономика на търговията” провежда обучение на студенти в ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър”, както и в образователната и научна степен “доктор”  по научна специалност Икономика и управление (Икономика на ...
За катедрата 23.3.2020 г. ... е създадена през 1966 г. под името “Стопанско управление и машинна обработка на информацията”. Това е най-старата катедра по стопанско управление в страната. През 1972 г. е преименувана на “Теория на управлението и моделиране на стопански ...
За катедрата 23.2.2016 г. ... поделение на Университета за национално и световно стопанство катедра „Маркетинг и стратегическо планиране” е наследник на традициите на създадения през 1920 г. Свободен университет за политически и социални науки (Балкански близкоизточен институт). През 1940 ...
За катедрата 21.9.2018 г. ... "Статистика и иконометрия" е създадена през 1947 г. През своят дълъг път тя е била многократно усъвършенствана и обогатявана, както от гледна точка на преподаваната материя, така и от гледна точка на преподавателския й състав. В развитието й най-общо могат да се ...
За катедрата 30.10.2018 г. ... “Математика” е създадена през 1963 г. Първоначално катедрата е имала петима преподаватели и ръководител на катедрата е бил проф. Здравко Сугарев. В годините последователно ръководители на катедрата са били доц. д-р Иван Киркоров (1976-1990 г.), доц. д-р ...
За катедрата 17.9.2016 г. ... 8 март 1954 г. е създадена катедра по физкултура, чийто временен ръководител е ст. преп. Драган Господинов. От началото на самостоятелното си съществуване през 1954 г. до 2010 г. катедра “Физическо възпитание и спорт” е имала в своите ръководства все ...
За катедрата 21.4.2019 г. ... „Финанси“ е наследник на самостоятелно обособения „Административно-финансов“  отдел в първото висше икономическо училище у нас – „Свободен университет за политически и стопански науки“, създадено през 1920 г. В ...
За катедрата 9.12.2019 г. ... "Счетоводство и анализ" е наследник и продължител на постиженията на плеяда известни учени в областта на счетоводството от създаването й през 1920 г. до настоящия момент. В различните исторически периоди в катедреният колектив са творили и преподавали учени, ...
За катедрата 17.9.2016 г. ... създадена през 1976 г. под наименованието „Общ и специализиран контрол”. От 1995 г. с решение на Академичния съвет е включена в състава на Финансово-счетоводния факултет с името "Финансов контрол". Академичният състав на катедрата се състои ...
За катедрата 30.1.2012 г. ... ...
За катедрата 17.2.2016 г. ... „Икономика на транспорта” е създадена  на 20.10.1950г. с водеща специалност „Икономика на транспорта”.  Повече от 60 години в тази специалност се подготвят висококвалифицирани специалисти за нуждите на цялата страна, които успешно могат ...
За катедрата 17.9.2016 г. ... поднаправление "ИКОНОМИКА С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ". Обучението по специалност “Международни икономически отношения" има за своя основна цел широкопрофилната подготовка на професионалисти със задълбочени общоикономически и управленски знания, както и със ...
За катедрата 7.2.2019 г. ... „МИО и бизнес“ има повече от 65-годишна история. Специалност  „Международни икономически отношения” (МИО) е все още една от най-престижните и желани специалности в УНСС. В катедрата работят висококвалифицирани и всеотдайни преподаватели с ...
За катедрата 18.6.2015 г. ... ...
За катедрата 21.12.2012 г. ... Катедра „ЧЕПЛ” е една от най-големите и стари катедри в УНСС, която осигурява специализирано чуждоезиково обучение в областта на бизнес комуникациите, дипломацията и др. на английски, немски, френски, испански и руски, които се изучават като първи и втори ...
За катедрата 28.9.2012 г. ... "Частноправни науки" обучава студенти от специалност "Право" съвместно с катедри "Публичноправни науки"  и "Наказателноправни науки". Наред с обучението на студенти по специалност "Пправо" преподавателите от ...
За катедрата 17.9.2016 г. ... ”Публичноправни науки" е структурно звено в Юридическия факултет на УНСС, преподавателите от което обезпечават учебния процес по публичноправните дисциплини, изучавани от студентите от специалност "Право", както и от студенти от други специалности в зависимост от ...
За катедрата 10.9.2012 г. ... ...
За катедрата 26.3.2014 г. ... всички получихме изключителна подкрепа за катедрата и новата специалност, както и професионална помощ по изграждането й. На всички дължим сърдечна колегиална благодарност.  Учебната програма на дисциплината  „Въведение в политическата икономия” има въвеждащ характер към ...
Научни форуми 11.10.2017 г. ... за голямата подкрепа за катедрата през годините. Той оповести решението на катедрения съвет проф. Стати Статев да бъде обявен за почетен член на катедра „Икономическа социология“. Ректорът (в средата) бе обявен за ...

Събития

21 results found
Представители на катедрата на първа международна конференция „Градове и периферни райони“ в Краков 3.12.2019 г. ... „Градове и периферни  райони“ за катедрата по Регионална икономика в Краковския икономически университет се проведе на 16 и 17 юли тази година. Три доклада от катедра Регионално развитие бяха включени в програмата на форума. Над 40 представители на университети от различни европейски ...
Публична лекция на Паоло Бизони, президент на Европейската асоциация по логистика, на тема „Управление на веригата на доставките“ 22.11.2017 г. ... върху  значимостта на сертифицирането както за катедрата, така и за университета, а също и за успешната професионална реализация на бъдещите специалисти по логистика с получаването на един международно признат стандарт. Доц. Мирослава Раковска Паоло Бизони обяви важната ...
Публична лекция на Паоло Бизони, президент на Европейската асоциация по логистика, на тема „Управление на веригата на доставките“ 22.11.2017 г. ... върху  значимостта на сертифицирането както за катедрата, така и за университета, а също и за успешната професионална реализация на бъдещите специалисти по логистика с получаването на един международно признат стандарт. Доц. Мирослава Раковска Паоло Бизони обяви важната ...
Шеста научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“ 9.5.2017 г. ... поредна година организираме традиционната за катедрата ни студентска и докторантска конференция, посочи при откриването на форума доц. Тончева. Тя открои най-важната цел на конференцията: да се даде възможност на младите хора да се изявят на научното поприще. Доц. Тончева ...
Шеста научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“ 9.5.2017 г. ... поредна година организираме традиционната за катедрата ни студентска и докторантска конференция, посочи при откриването на форума доц. Тончева. Тя открои най-важната цел на конференцията: да се даде възможност на младите хора да се изявят на научното поприще. Доц. Тончева ...
Катедра "Икономика на природните ресурси" изпрати своя випуск 2016 29.11.2016 г. ... на Бизнес факултета. Това е важен ден и за катедрата, горди сме с вас, изтъкна той. Проф. Пламен Мишев В Gaudeamus igitur се пее „да се веселим, докато сме млади“, напомни проф. Мишев след като присъстващите изслушаха националния, европейския и ...
Юбилейна научна конференция „Икономическа социология 4.0“, посветена на 40-ата годишнина от създаването на катедра „Икономическа социология“ 26.11.2015 г. ... на университета за голямата подкрепа за катедрата през годините. Той оповести решението на катедрения съвет проф. Стати Статев да бъде обявен за почетен член на катедра „Икономическа социология“. Ректорът (в средата) бе обявен за почетен член на ...
Юбилейна научна конференция „Икономическа социология 4.0“, посветена на 40-ата годишнина от създаването на катедра „Икономическа социология“ 20.11.2015 г. ... на университета за голямата подкрепа за катедрата през годините. Той оповести решението на катедрения съвет проф. Стати Статев да бъде обявен за почетен член на катедра „Икономическа социология“. Ректорът (в средата) бе обявен за почетен член на ...
Научна конференция „Обучението и изследванията по икономика на отбраната и сигурността – настояще и бъдеще“ 10.11.2015 г. ... надясно) Този ден е важна стъпка за катедрата с нейните 25 написани и 30 ненаписани години, каза проф. Тилчо Иванов.  Секторът за сигурност и отбрана е много сложен, той произвежда благото „сигурност“, а вие, младите хора, сте залогът за бъдещото качество на ...
Публична лекция за ролята на протокола в държавната администрация 24.3.2015 г. ... . Тя посочи, че тази проява е поредна за катедрата и е част от публичните лекции на водещи експерти, посещенията в държавни институции и др. Доц. Кацамунска напомни на студентите, че протоколът не е занаятчийство, а „отвързване на възела в различни заплетени ситуации“ ...
Троен празник за катедра "Индустриален бизнес" 28.11.2013 г. ... и реализацията по специалността.  За катедрата не липсваха поводи за гордост – значим процент от завършилите получиха и грамоти за отличен успех.  Доц. д-р Николай Щерев приветства абсолвентите Достигнахте до края на важен етап от своето развитие и ...
Двоен юбилей на Общоикономическия факултет и на катедра "Икономикс" 31.10.2013 г. ... за Общоикономическия факултет и... ...и за катедрата-юбиляр    "Икономикс" Общоикономическият факултет и катедра „Икономикс“ получиха поздравителни адреси за своите юбилеи от Стопанската академия „Д. Ценов“ – Свищов, ПУ „Паисий Хилендарски“, Русенския ...
Двоен празник за катедра "Икономика на търговията" и възпитаниците й 30.11.2012 г. ... получиха дипломи в двоен празник за катедрата. В „част първа“ на тържеството се събраха бакалаврите, които заедно с родителите, приятелите и гостите изпълниха до краен предел зала „Тържествена“.    Бакалаврите от специалността ...
Двоен празник чества катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ 3.4.2012 г. ... преподаватели, студенти, родители. Доклад за катедрата-юбиляр изнесе проф. д.ик.н. Васил Манов, който в близо едночасовото си слово се спря на детайли от дългогодишната история на университетското звено. Той говори за академичността и професионализма на такива видни учени като акад. ...
Юбилейна конференция отбелязва 20-годишнината от обучението по бизнес администрация 2.3.2012 г. ... Харизанова откри конференцията с доклад за катедрата и специалността "Бизнес администрация". Младите участници във форума. Цветя и поздравителен адрес от ръководството на ВСУ "Черноризец Храбър". В работата на конференцията са включени ...
Юбилейно честване на 60-годишнината на катедра и специалност „Статистика и иконометрия“ 21.2.2012 г. ... историята на УНСС. Основен доклад за катедрата през 60-летието изнесе проф. Иванка Съйкова, която подробно очерта четирите важни етапа в развитието й. Над 5000 са завършилите досега специалисти в "Статистика и иконометрия", а УНСС е сред немногото висши училища в ...
Двоен празник за дипломантите на катедра „Икономикс“ 8.12.2011 г. ... в зала „Тържествена“ той отбеляза, че за катедрата това е двойно значимо събитие, защото се дипломират както студенти от традиционната специалност „Макроикономика“, така и първият випуск на специалността „Икономика“. И старата, и новата специалност дават много добри резултати, ...
Двадесетгодишнина празнува и катедра „Стопанска логистика“ 8.12.2011 г. ... грамота на проф. Пламен Мишев. Поздрави за катедрата-юбиляр и от проф. Миряна Секуловска от Македония. Това е трето честване на 20-годишнина през последните няколко дни, честване на три силни колектива, отбеляза в приветствието си от името на ректорското ръководство проф. ...
ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ ОТБЕЛЯЗА 20-ГОДИШНИНАТА ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ 2.3.2016 г. ... Харизанова откри конференцията с доклад за катедрата и специалността "Бизнес администрация". Цветя и поздравителен адрес от ръководството на ВСУ "Черноризец Храбър" ...
Юбилейна конференция отбелязва 20-годишнината от обучението по бизнес администрация 8.12.2011 г. ... Маргарита Харизанова откри конференцията с доклад за катедрата и специалността "Бизнес администрация". Младите участници във форума. Цветя и поздравителен адрес от ръководството на ВСУ "Черноризец Храбър". В работата на конференцията са включени над 50 ...

Предстоящо

0 results found

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене