Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Обновено: сряда, 12 март 2014 23:20

Курс "Проектиране на информационни системи"

С развитието на информационните системи и тяхното интензивно използване, както и разширяването на обхвата им, ръководствата на организациите започват да търсят помощта на единни методологии за проектиране на ИС с цел подобряване на резултатите, повишаване на ефективността на разработването на решенията и обосноваване на инвестициите.

Изучаването на методологиите за проектиране на информационни системи има за цел да обхване същността и особеностите на дейностите, свързани с изграждането и развитието на системите, както и да наблегне на разбирането, че методологията не е обикновен механичен сбор от отделни елементи. Тя обикновено се основава на определена цялостна философия за развитието на дадената организация и изграждането на информационно технологично решение за нея. Познаването на особеностите на методологиите е ключов фактор за подходящия избор на най-успешния подход. Методологиите могат да се различават по препоръчаните техники или по съдържанието на отделните етапи, но в много случаи различията им са дълбоко фундаментални.

Основната цел на дисциплината е да се изучат същността и спецификата на анализа, проектирането и разработването на информационни системи за постигане на по-добри резултати от въвеждането на технологични решения за по-ефективно функциониране и управление на бизнеса и цялата обкръжаваща среда.


Титуляр: проф. Камелия Стефанова