Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Обновено: сряда, 12 март 2014 23:17

Курс "Интернет технологии"

Дисциплината "Интернет и WEB-дизайн" дава основите на работата в Интернет-среда, както и базисни умения за проектиране и разработване на WEB-страници.

Целта на дисциплината е бъдещите специалисти да усвоят теоретични знания и практически умения в проектирането, разработването и поддържането на комплексни WEB-сайтове със средствата на езика за описание на хипертекстови документи HTML.

В лекциите се разглеждат теоретични въпроси, свързани с историята на възникването и развитието на глобалната мрежа, същността и принципите на работа с хипертекстови документи, основите на езика за описание на хипертекстови документи HTML, както и някои допълнителни средства за добавяне на интерактивност в WEB-документите.

Упражненията се провеждат при индивидуално решаване на задачи по поетапното разработване на завършени WEB-сайтове.

Титуляр: проф. Димитър Велев

Ресурс: Online Курс