Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Обновено: сряда, 12 март 2014 23:18

Курс "Основи на алгоритмизацията и програмиране"

Дисциплината има за цел да представи на студентите основните принципи на алгоритмизирането и програмирането, представени чрез средствата на език JAVA. Представянето на езика за програмиране е в насока за получаване на умения за формулиране на алгоритми за различни проблеми ситуации, разработване на синтактични конструкции и правилен подбор на езикови средства за изразяване на алгоритми. Подборът на средствата на езика, които се представят е подчинен изцяло на това да се демонстрират спецификите на обектно-ориентираното програмиране. Разбирането на тези основни е идеи е предпоставка за правилен избор в практиката на език и среда за решаване на конкретен проблем. Избраната стратегия на преподаване има за цел да създаде умения у студентите да проучват литературните източници и да изследват възникнал проблем. Като цяло дисциплината има за цел да развие основни умения за проучване, анализ, алгоритмизиране, създаване, документиране и тестване на програми. Предишни умения в областта на друг език за програмиране са желана предпоставка, за да съществува добра начална база за сравнение и аналогии.


Титуляр: проф.Валентин Кисимов

Ресурси: Online Курс